ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na sprzedaż soków owocowych

poniedziałek, 21 listopada 2011 20:19

Stawka VAT na sprzedaż soków owocowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprzedaż soków owocowych, która dokonywana jest w ramach świadczonych usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonej usługi, tj. 8% VAT. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 2 listopada 2011 r.).

Z treści art. 6 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej wynika, iż usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie.

 

Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy". Zgodnie z art. 6 ust. 2: za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

Powyższe uregulowania, które na mocy art. 65 tego rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 lipca 2011 r., określają cechy charakterystyczne oraz sposób identyfikacji usług cateringowych i restauracyjnych.

Z analizy powyższego wynika zatem, iż rozstrzygając czy w konkretnej sprawie mamy do czynienie z jednym bądź wieloma świadczeniami, czy świadczenie złożone należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, w jakich następuje transakcja w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących.

W we wniosku o interpretacje indywidualną podatnik wskazał, że wykonuje działalność gastronomiczną. Wykonując powyższą działalność dokonuje m.in. sprzedaży soków owocowych - czynność ta polega na tym, że z butelki (kartonu) przelewa sok do szklanki i podaje klientowi. Ponadto sprzedaż soków owocowych pozwala na ich natychmiastowe spożycie na miejscu w lokalu firmy i wykonywana jest w ramach usług związanych z wyżywieniem sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 56.

Dokonując oceny całości transakcji dokonywanych przez podatnika Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że elementy świadczenia usług, poprzedzające dostawę (sprzedaż) soków mają charakter przewyższający, a zatem mamy do czynienia z kompleksową usługą związaną z wyżywieniem.

Stanowisko powyższe pozostaje w zgodzie z wyrokami ETS w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 oraz C-502/09 a zwłaszcza wyrok C-231/94 sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S przeciwko Finanzamt Flensburg w którym ETS wskazał, że usługi w restauracjach charakteryzuje cały zespół cech i czynności, co oznacza m.in., iż do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi (szatnia itp.), umeblowanie i zastawa stołowa, jak również personel restauracji. W ocenie ETS wszystkie te elementy, wraz z dostarczeniem posiłków i napojów, należy - w świetle wspólnotowych, zharmonizowanych regulacji VAT - klasyfikować jako świadczenie usług.

Zatem na gruncie przepisów ustawy o VAT mamy do czynienia z jedną zasadniczą usługą związaną z wyżywieniem. Potwierdzeniem powyższego jest to, że jak wynika z opisu podatnika "czynność ta polega na tym, że z butelki (kartonu) przelewam sok do szklanki i podaję klientowi". Ponadto sprzedaż soków owocowych pozwala na ich natychmiastowe spożycie na miejscu w lokalu firmy i wykonywana jest w ramach usług związanych z wyżywieniem sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 56.

Zatem sprzedaż soków owocowych, która dokonywana jest w ramach świadczonych usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonej usługi, tj. 8% VAT na mocy §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.) w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

powrót VAT Stawka VAT na sprzedaż soków owocowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________