ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż nieruchomości stanowiących środek trwały w działalności gospodarczej

wtorek, 22 listopada 2011 10:23

Sprzedaż nieruchomości stanowiących środek trwały w działalności gospodarczej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zbycie w 2011 r. nieruchomości niemieszkalnej oraz gruntu niezwiązanego z budynkiem mieszkalnym - stanowi przychód z działalności gospodarczej podatnika, natomiast zbycie nieruchomości mieszkalnej oraz gruntu, na którym stoi zbywany budynek mieszkalny - stanowić będzie przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2011 r.

Podatnik prowadzi działalność jako osoba fizyczna. W czerwcu 2006 r. kupił wraz z małżonką (z którą ma rozdzielność majątkową), od osoby fizycznej - budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze i grunt. W akcie notarialnym zostało zapisane, że nieruchomość ta będzie użytkowana w działalności gospodarczej podatnika. Nieruchomość ta została wpisana do ewidencji środków trwałych firmy (budynki, za wyjątkiem gruntu, są amortyzowane).

Nieruchomości tej podatnik nie wykorzystywał bezpośrednio do prowadzenia działalności, osiągał natomiast przychody z tytułu najmu. Przychody z tytułu najmu opodatkowywał łącznie z innymi przychodami z działalności gospodarczej. Obecnie rozważa sprzedaż tej nieruchomości w roku bieżącym 2011 lub w przyszłym, tj. w 2012 r.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), odrębne źródła przychodów stanowią: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Zatem jeżeli nieruchomość zostałaby nabyta dla celów osobistych, to jej sprzedaż po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie generowałaby przychodu, niezależnie od rodzaju nieruchomości. Z uwagi na fakt, że przedmiotem sprzedaży jest budynek mieszkalny i budynek niemieszkalny (użytkowy), oba te budynki muszą być potraktowane odmiennie.

Jeżeli idzie o budynek mieszkalny, to mimo że był wykorzystywany w działalności gospodarczej, art. 14 ust. 2c ww. ustawy nakazuje wyłączenie przychodów z jego sprzedaży ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, gdyż stanowić to będzie przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezależnie od tego, czy budynek ten zostanie wycofany z działalności, czy też nie, istotne będzie, czy upłynęło 5 lat od jego nabycia.

Jeżeli zatem zostanie on sprzedany przed końcem 2011 r. podatnik będzie musiał, z żoną (po połowie) od tej transakcji odprowadzić, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży, zryczałtowany, 10% podatek dochodowy (art. 28 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.). Podstawą naliczenia tego podatku jest przychód, a nie dochód - podatnik nie ma prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodu, z wyjątkiem kosztów związanych ze sprzedażą.

Jeżeli chodzi o inne nieruchomości, to ich sprzedaż będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Jeśli zatem w roku bieżącym podatnik wycofa nieruchomość z działalności, to przez 6 lat jej odpłatne zbycie i tak stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Środki ze sprzedaży środków trwałych będą podlegać opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów, np. podatku liniowego.

W przypadku zbycia gruntu, stanowiącego niepodlegający amortyzacji środek trwały, opodatkowaniu podlega dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z jego zbycia a jego wartością początkową.

Natomiast dochodem ze sprzedaży budynków niemieszkalnych, stanowiących środki trwałe w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie różnica między przychodem z ich odpłatnego zbycia a ich wartością początkową, powiększoną o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

 

 

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż nieruchomości stanowiących środek trwały w działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________