ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę

środa, 23 listopada 2011 18:13

Dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dokumentem potwierdzającym rozwiązanie umowy o pracę może być zarówno świadectwo pracy, jak i zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, w tym pracodawcę w USA. Tak wynika z pisma z dnia 8 września 2011 r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryci, którzy podjęli decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę wykonywanej w USA by móc pobierać polskie świadczenie nie powinni mieć problemu z potwierdzeniem tego faktu - wynika z informacji przekazanych do ZUS przez amerykańską instytucję zabezpieczenia społecznego Social Security Administration.

Konieczność rozwiązania umowy o pracę zawartej przed przyznaniem emerytury, w celu kontynuowania pobierania tego świadczenia narzuca art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z zawarciem 2 kwietnia 2008 r. przez Polskę i USA dwustronnej umowy w zakresie ubezpieczeń społecznych, przepisy wskazanej ustawy mają również zastosowanie do obywateli polskich przebywających w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a pobierających emeryturę z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

Przepisy wskazanej umowy precyzują bowiem, że wszelkie zdarzenia mające wpływ na prawo, zmniejszenie, zawieszenie lub wysokość świadczeń, które mają miejsce na terytorium jednej Strony muszą być uwzględniane przez drugą ze Stron. Tak więc osoby, które nawiązały stosunek pracy w USA przed dniem nabycia prawa do emerytury i nadal go kontynuują, w celu dalszego pobierania świadczenia powinny rozwiązać umowę o pracę i przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Obowiązek pisemnego potwierdzenia w ZUS rozwiązania stosunku pracy został zapisany w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dokumentem potwierdzającym rozwiązanie umowy o pracę może być zarówno świadectwo pracy, jak i zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, w tym pracodawcę w USA.

Zgodnie z informacjami przekazanymi stronie polskiej przez amerykańską instytucję zabezpieczenia społecznego Social Security Administration, mimo iż pracodawcy w USA nie mają obowiązku wydawania zaświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy, to w większości przypadków czynią to na indywidualną prośbę pracownika. Gdyby jednak doszło do sytuacji, w której pracodawca nie wystawi niezbędnego zaświadczenia emeryt, który rozwiązał umowę o pracę w USA może przedłożyć w ZUS ostatni "pay stub" czyli pasek z wyszczególnieniem zarobków, z którego wynika fakt zakończenia zatrudnienia.

W wyjątkowych przypadkach i w oparciu o polsko-amerykańską umowę ZUS sam wystąpi do Social Security Administration z wnioskiem o przekazanie informacji niezbędnych w konkretnej sprawie.

powrót ZUS i Prawo pracy Dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________