ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Koszty najmu pojazdu zastępczego obciążają ubezpieczyciela

środa, 23 listopada 2011 18:27

Koszty najmu pojazdu zastępczego obciążają ubezpieczyciela

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W uchwale z dnia 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy orzekł, że odpowiedzialność ubezpieczyciela za uszkodzenie albo zniszczenie samochodu, który nie służył do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje również uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. I nie można jej uzależniać od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej (III CZP 5/11).

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805 §1 Kodeksu cywilnego).

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

Sprawa była rozpoznana przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych. SN udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w świetle art. 361 Kodeksu cywilnego utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia przez poszkodowanego – będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – stanowi szkodę majątkową?
  2. Czy w świetle art. 361 Kodeksu cywilnego roszczenie wyżej wymienionego poszkodowanego o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest determinowane nie tylko istnieniem adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, ale również niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze środków komunikacji publicznej?

Pytania Rzecznika Ubezpieczonych odnosiły się do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu samochodu. Zdaniem Rzecznika ubezpieczonych także takim osobom należy się zwrot wydatków na najem pojazdu zastępczego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu prywatnego objętego ubezpieczeniem komunikacyjnym.

powrót Inne Koszty najmu pojazdu zastępczego obciążają ubezpieczyciela

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________