ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dla wyliczenia limitu należy uwzględniać przychody z poprzedniego roku podatkowego

środa, 23 listopada 2011 18:46

Dla wyliczenia limitu należy uwzględniać przychody z poprzedniego roku podatkowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik może opodatkować działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli rok wcześniej jego przychód z tej działalności nie przekroczył (wtedy) 250.000 (obecnie 150.000) euro. Tak orzekł w dniu 15 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 909/10).

Podatnik w 2005 i w 2006 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem była sprzedaż hurtowa sprzedaż metali i rud, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego oraz sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła. Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13 lipca 2005 r. opodatkował uzyskane przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i prowadził ewidencje przychodów.

 

Jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego w zakresie prawidłowości rozliczenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za lata 2005 i 2006 naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że podatnik w 2005 r. osiągnął przychód z prowadzonej działalności gospodarczej powyżej limitu dla ryczałtu, w związku z czym utracił prawo do korzystania w 2006 r. ze zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Powołując się na treść przepisu art. 6 ust 4 pkt 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U nr 144 poz. 930 z późn. zm.) z którego wynika, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nie przekraczającej 250.000 euro (obecnie 150.000) oraz przepis art. 4 ust 2 tej ustawy, który stanowi, że kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez nbp obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy, organ podatkowy uznał że przychód osiągnięty przez podatnika w 2005 r. przekroczył dopuszczalną kwotę. Według tabeli 190a/NBP/2005 średni kurs euro na dzień 1 października 2005 r. wynosił 3,9166 zł wobec czego zdaniem organu limit uprawniający do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu na 2006 r. wynosił 979.150 zł.

Wobec powyższego zdaniem organu podatkowego na mocy art. 22 ust 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podatniku ciążył obowiązek poczynając od 1 stycznia 2006 r. zaprowadzenia właściwej księgi i opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Podatnik w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w poznaniu stwierdził, iż przychody uzyskane w 2006 r. z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskane w 2006 r. winny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik nie zgadzał się z przeliczeniem kwoty 250.000 euro na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia 1 października 2005 r. uważając, iż dniem właściwym do obliczenia limitu przychodów uprawniających podatnika do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w roku 2006 winien być dzień 1 października 2004 r.

Podatnik wskazał, iż stanowisko naczelnika urzędu skarbowego w zakresie przeliczenia kwoty wyrażonej w euro jest błędne, gdyż ogranicza wykładnię do jednego z dwóch możliwych wyników wykładni językowej przepisów i nie uwzględnia w tej wykładni podstawowych zasad prawa podatkowego, w tym dyrektyw unijnych. Wskazał, iż wątpliwości dotyczące redakcji przepisu art. 4 ust 2 w zw. z art. 6 ust 4 pkt 1 lit a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w odniesieniu do wyboru jednej z dwóch możliwych z językowego punktu widzenia wykładni, winne być rozwiane poprzez odwołanie się do podstawowych zasad prawa podatkowego, wymogów dyrektyw prawa wspólnotowego i przepisu art. 2 Konstytucji RP.

Dokonana przez organ podatkowy wykładnia narusza podstawowe zasady prawa podatkowego: zasadę pewności i stabilności, zasadę przejrzystości, zasadę zaufania podatnika do państwa i zasadę równości podatników. Odwołujący wskazał, iż wykładnia taka prowadzi do sytuacji w której podatnik nie ma możliwości podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych, pozwalających na rozliczanie się w formie ryczałtu w następnych latach, gdyż wysokość limitu znana jest dopiero w trakcie danego roku podatkowego.

Co prawda WSA (I SA/Po 696/09) nie przyznał racji podatnikowi, jednak Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił jego skargę orzekając, że podatnik może opodatkować działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli rok wcześniej jego przychód z tej działalności nie przekroczył limitu. Nie należy sięgać natomiast do limitu obowiązującego dwa lata wstecz.

powrót Podatki dochodowe Dla wyliczenia limitu należy uwzględniać przychody z poprzedniego roku podatkowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________