ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Opłata serwisowa jako część usługi transportu. Stawka VAT

środa, 23 listopada 2011 19:50

Opłata serwisowa jako część usługi transportu. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla opłaty serwisowej będącej częścią usługi transportu międzynarodowego lub krajowego.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży biletów lotniczych. Działając we własnym imieniu i na własny rachunek nabywa bilety lotnicze od linii lotniczych (lub innych dostawców usług transportowych), w celu ich dalszej odsprzedaży swoim klientom.

 

Spółka odsprzedaje je klientom, za pośrednictwem agencji turystycznych (biur podróży). Cena usługi transportowej składa się z dwóch elementów: ceny biletu oraz naliczanej opłaty serwisowej z tytułu pośrednictwa, stanowiącej przychód spółki. Spółka na życzenie klienta wystawia fakturę VAT dokumentującą sprzedaż biletu lotniczego (którego cena zawiera opłatę serwisową) z odpowiednią stawką VAT, tj. 0% na trasy międzynarodowe i stawką obniżoną (obecnie: 8% VAT) na linie krajowe.

Spółka chciała się upewnić, według jakich stawek podatku VAT należy opodatkować opłatę serwisową naliczaną przy sprzedaży biletu lotniczego dotyczącego transportu lotniczego międzynarodowego i biletu lotniczego dotyczącego transportu krajowego. Wystapiła wiec o interpretacje indywidualną do Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Spółka, pośredniczy w sprzedaży biletów lotniczych i w związku z tym pobiera opłatę serwisową jako wynagrodzenie za świadczone usługi. Zdaniem Spółki, podatek VAT od opłaty serwisowej należy naliczać według takiej samej stawki jak naliczany jest od biletu lotniczego. W opinii Spółki dla usług wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych na linie międzynarodowe właściwa stawka VAT wynosi 0%.

Organ podatkowy wskazał, ze zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług transportowych, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości. Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego (interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2011 r.).

W myśl art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, przez transport międzynarodowy rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

  • z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Stosownie zaś do art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT transportem międzynarodowym są także usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. A zatem stosownie do powyższych regulacji usługi pośrednictwa w świadczeniu usług transportu międzynarodowego są także opodatkowane stawką 0%.

W odniesieniu natomiast do usług transportu osobowego świadczonych na terytorium kraju dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, należy zastosować stawkę obniżoną. W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką obniżoną, w pozycji 161 wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 51.10.1 "Transport lotniczy pasażerski" - wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawka obniżona w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 8%.

Spółka świadcząc usługę pośrednictwa w sprzedaży biletów, uzyskuje z tego tytułu przychody w postaci opłaty serwisowej, która stanowi nierozłączną element opłaty za świadczenie tej usługi. Opłata ta jest wkalkulowana w cenę biletu (usługi) i nie jest dokumentowana odrębną fakturą VAT.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C-349/96 "świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, nie powinno być sztucznie dzielone, co mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu podatku VAT. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania co do usługi zasadniczej.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Zatem opłata serwisowa, zgodnie z powyższą argumentacją powinna być opodatkowana według takiej samej stawki jak usług główna, tzn. transportu lotniczego międzynarodowego lub krajowego.

Spółka stała na stanowisku, że w przypadku, gdy przeloty międzynarodowe, z którymi związane są przedmiotowe opłaty serwisowe, spełniają definicję usług transportu międzynarodowego wynikającą z art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

W tym przypadku, dla opodatkowania usług będących częścią transportu międzynarodowego, spółka może skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Stawką tą opodatkowana będzie również opłata serwisowa, będąca częścią składową należności za usługi transportu międzynarodowego, ponoszona przez klienta.

Natomiast miejscem świadczenia usług transportu lotniczego odbywającego się w całości na terytorium kraju (przeloty krajowe) - stosownie do art. 28f ust. 1 ustawy o VAT - jest terytorium kraju. Zatem usługi krajowego transportu lotniczego korzystają z opodatkowania stawką podatku VAT obniżoną (obecnie: 8%). W konsekwencji pobierana przez spółkę opłata serwisowa, będąca częścią transportu lotniczego odbywającego się na terytorium kraju, również korzysta z opodatkowania stawką obniżoną (obecnie 8%).

Podsumowując, opłata serwisowa z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletu lotniczego na liniach międzynarodowych (opłata serwisowa), stanowiąca jeden z elementów opłaty za usługę przewozu lotniczego, zgodnie z uregulowaniem wskazanym powyżej jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 0%. Analogicznie opłata serwisowa z tytułu sprzedaż biletu lotniczego na liniach krajowych jest opodatkowana według stawki obniżonej podatku VAT (obecnie 8%).

Identyczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2010 r. w podobnym stanie faktycznym stwierdził, że "opłata za wystawienie biletu lotniczego na liniach międzynarodowych (transaction fee), jako część składowa usługi przewozu lotniczego, jest opodatkowana według stawki podatku VAT w wysokości 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy. Natomiast opłata transaction fee za wystawienie biletu lotniczego na liniach krajowych, jako część składowa usługi krajowego przewozu lotniczego, jest opodatkowana według stawki podatku VAT w wysokości 7%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 148 załącznika nr 3 do ustawy o VAT."

Ponadto zgodnie z przepisem §4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług transportu międzynarodowego osób - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

W tym miejscu należy zauważyć, iż powyższe rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r. zostało zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), które z kolei ostało zastąpione z dniem 6 kwietnia 2011 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392). Zmiany te dla przedmiotowej sprawy nie powodują jednak innego sposobu określenia miejsca świadczenia usług o których w tym przepisie, gdyż treść przepisu §4 pkt 1 jest w cyt. rozporządzeniach identyczna.

W przypadku, gdy przeloty międzynarodowe, z którymi związane są przedmiotowe "opłaty serwisowe", spełniają definicję usług transportu międzynarodowego wynikającą z art. 83 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju, zgodnie z §4 cyt. rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

powrót VAT Opłata serwisowa jako część usługi transportu. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________