ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług transportu wewnątrzwspólnotowego

środa, 30 listopada 2011 09:49

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług transportu wewnątrzwspólnotowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy nastąpi moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług transportu wewnątrzwspólnotowego.

Podatnik podatku VAT prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportu krajowego i wewnątrzwspólnotowego towarów dla odbiorców krajowych i odbiorców z innych państw UE. Jeden z największych jego kontrahentów z innego państwa członkowskiego UE, wymaga fakturowania w okresach miesięcznych świadczonych na jego rzecz usług transportowych. Transport towarów odbywa się na trasie: Polska-Niemcy-kraj docelowy na terenie UE, z częstotliwością od zera (brak zleceń) do kilkunastu w miesiącu. Zakończenie usługi transportowej następuje przeważnie od 1 do 3 dni od momentu załadunku.

 

Strony umowy ustaliły, iż okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc, w związku z powyższym podatnik wystawia jedną fakturę za okres przykładowo: od 1 marca do 31 marca, tj. za miesiąc na wszystkie wykonane (zakończone) usługi transportowe w tych dniach, kierując się datą rozładunku towarów oraz dodatkowej faktury proforma od kontrahenta z UE. Długość okresów rozliczeniowych i częstotliwość fakturowania została uzgodniona umownie. Problem pojawia się w ustaleniu terminu powstania obowiązku podatkowego.

Podatnik zwrócił się o interpretację indywidualną do organów podatkowych, aby upewnić się, w którym momencie ma rozpoznać termin powstania obowiązku podatkowego (tj. moment wykonania usługi: miesiąc czy dzień), przy świadczeniu usług tzw. transportu wewnątrzwspólnotowego.

W opinii podatnika, do świadczonych usług transportu towarów na rzecz odbiorcy z innego państwa członkowskiego UE, stosuje się przepisy wynikające z art. 28b ustawy o VAT. Na podstawie tego artykułu, miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z pewnymi wyjątkami.
W myśl art. 100 ust. 11 ww. ustawy, na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b ww. ustawy, mają zastosowanie przepisy art. 19 ust. 19a i 19b ww. ustawy.

Z art. 19 ust. 19a wynika, że obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług na rzecz odbiorców z innych państw członkowskich UE powstaje z chwilą wykonania usługi. Z kolei pkt 1 przytoczonego artykułu określa, że usługi, dla których w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Zatem, na podstawie przywołanych powyżej przepisów, nie ma przeszkód do zastosowania okresów rozliczeniowych do fakturowania usług transportowych i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w ostatnim dniu przyjętego okresu rozliczeniowego.
W opinii podatnika, w zakresie określenia długości okresów rozliczeniowych i częstotliwości fakturowania, pisemne sporządzenie odpowiedniej umowy lub porozumienia nie jest konieczne, aby ustalenia te mogły funkcjonować.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną czynność dokonana bez zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

Artykuł 19 ust. 19a ustawy o VAT, ani żaden inny ustawy o VAT nie przewidują ustalenia terminów rozliczeń w postaci osobnej pisemnej umowy pod rygorem nieważności tych ustaleń, dlatego informacja o zastosowanych okresach rozliczeniowych przy fakturowaniu usług transportowych może wynikać bezpośrednio z faktury sprzedaży.

Podobne stanowisko w podobnej sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP2/443-1269/10-4/ISN) z dnia 5 listopada 2010 r. oraz (ILPP2/443 1269/10-5/ISN) z dnia 5 listopada 2010 r. W związku z powyższym, zasadne jest twierdzenie, że w sytuacji, gdy dla ww. usług ustalane są następujące po sobie terminy rozliczeń, to w myśl powołanego art. 19 ust. 19a pkt 1 ustawy o VAT, uznaje się je za wykonane z upływem każdego okresu, tj. miesiąca do którego odnosić się będą te rozliczenia.

Organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, w związku z powyższym, podatnik zobowiązany jest rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportu wewnątrzwspólnotowego (moment wykonania usługi), z upływem miesięcznych okresów rozliczeniowych (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z dnia 15 września 2011 r.).

powrót VAT Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług transportu wewnątrzwspólnotowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________