ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nowa ulga podatkowa? Na ubezpieczenie emerytalne

niedziela, 27 listopada 2011 19:45

Nowa ulga podatkowa? Na ubezpieczenie emerytalne

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Planowana jest nowa ulga emerytalna, która pozwoli odliczyć od dochodu do 12.000 zł rocznie, jeżeli środki te zostaną przeznaczone  na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Ulga będzie polegać na wpłatach na konto w ciągu roku podatkowego, a następnie dawać możliwość odliczenia zaoszczędzonych w ten sposób kwot od podstawy opodatkowania.

Emerytury wypłacane z nowego systemu emerytalnego są dużo niższe od świadczeń wypłacanych w ramach ZUS. Nowe emerytury dają stopień zastąpienia w wysokości 50% dla mężczyzn oraz tylko 40% - dla kobiet. Mężczyzna, który przed przejściem na emeryturę zarabiał 3.000 zł, otrzyma emeryturę w wysokości tylko 1.500 zł. Kobieta jeszcze niższą. ZUS natomiast daje stopę zastąpienia w wysokości 68%.

Dlatego koniecznym jest wprowadzenie zachęt do dobrowolnego oszczędzania na przyszła emeryturę. Taką zachętą ma być ulga emerytalna.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej pozwalającej odliczyć od podstawy opodatkowania środki przeznaczone na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne.

Odliczyć będzie można wpłaty dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym bezpośrednio na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne w instytucjach finansowych nadzorowanych lub notyfikowanych Komisji Nadzoru finansowego, w kwocie maksymalnej 12.000 zł rocznie waloryzowanej każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

Odliczenie będzie obejmować wpłaty dokonane od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku podatkowego.

Wpłaty będą musiały zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy instytucji finansowej, z którego będzie wynikać imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa instytucji finansowej, na rzecz której dokonana została wpłata oraz wskazany cel w postaci zabezpieczenia emerytalnego.

Odliczenie nie będzie przysługiwać, jeśli dana osoba oszczędza środki na IKE. W przypadku zwrotu wpłaty, podatnik utraci prawo do odliczenia. Instytucja finansowa będzie miała obowiązek poinformować urząd skarbowy o terminie i wysokości dokonanego zwrotu.

powrót Podatki dochodowe Nowa ulga podatkowa? Na ubezpieczenie emerytalne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________