ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wartość prezentu "małej wartości"

poniedziałek, 28 listopada 2011 13:00

Wartość prezentu "małej wartości"

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Przekazanie próbek towarów, prezentów małej wartości oraz drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nie podlega opodatkowaniu. Sprawdź do jakiej kwoty prezenty to tzw. prezenty małej wartości.

W dniu 1 kwietnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT zmieniająca przepisy dotyczące nieodpłatnych przekazań (ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach,  Dz.U. nr 64 poz. 332).

 

Do dnia 31 marca 2011 r. opodatkowaniu podlegało przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. W szczególności opodatkowaniu podlegało przekazanie przez podatnika towarów na cele i osobom wymienionym w przepisie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Obecnie, czynnością podlegającą opodatkowaniu, która jest traktowana jak odpłatna dostawa jest przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Warunkiem opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów jest, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy nabyciu tych towarów. Nie ma znaczenia czy podatnik z tego prawa skorzystał i podatek naliczony odliczył.

Nowelizacja z dnia 1 kwietnia 2011 r. nie zmieniła zasad opodatkowania (a raczej nieopodatkowania) czynności polegających na nieodpłatnym przekazaniu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, próbek oraz prezentów małej wartości.

Przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Próbka to niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Zatem jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym wręczył prezenty małej wartości, mogą one w roku podatkowym osiągnąć łącznie 100 zł netto (dla jednej osoby). Gdy zaś podatnik nie ujmie w ewidencji przekazanych nieodpłatnie towarów, prezenty mogą mieć wartość do 10 zł netto.

Należy pamiętać, że obecnie wszelkie przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia (niezależnie, czy są one realizowane na cele związane czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika) podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabycia tych towarów, w całości lub w części.

Zmiana art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez rezygnację z zapisu odnoszącego się do istnienia związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonywanych nieodpłatnych przekazań, wyeliminowała wcześniej istniejące wątpliwości interpretacyjne związane z tym przepisem, a także odpowiada obecnie wskazówkom TSUE zawartym w orzeczeniu z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie C-49/00 (Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej), co do sposobu implementacji przepisów wspólnotowych:

„(...) Transpozycja dyrektywy w krajowym porządku prawnym musi być przeprowadzona za pomocą przepisów ustanawiających na tyle konkretną, jednoznaczną i przejrzystą sytuację, aby jednostka mogła wiedzieć jakie ma prawa i obowiązki. (...)”.

Zmiana ta uwzględniła rozumienie przedmiotowych zagadnień w wytycznych interpretacyjnych zawartych w orzecznictwie TSUE i pozwoli na jednoznaczną wykładnię przepisów w tych kwestiach, gdyż – jak wynika z praktyki stosowania tego przepisu – po jego modyfikacji dokonanej w 2005 r., w drodze poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku do towarów i usług, treść tych regulacji powodowała znaczne rozbieżności w jego stosowaniu.

Ponadto zmiana przepisów spowodowała doprecyzowanie, że opodatkowaniu podlega przekazanie towarów bez wynagrodzenia, jeżeli VAT od powyższych towarów (a nie jak wcześniej: czynności) podlegał w całości lub w części odliczeniu. Sformułowanie „od tych czynności” stwarzało wątpliwości interpretacyjne, czy chodzi o czynność przekazania towaru czy też o czynność nabycia towaru w celu jego przekazania.

powrót VAT Wartość prezentu "małej wartości"

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________