Wysokość odsetek od zaległości w opłatach lokalnych
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Wysokość odsetek od zaległości w opłatach lokalnych

piątek, 02 grudnia 2011 13:14

Wysokość odsetek od zaległości w opłatach lokalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, jak obliczyć odsetki od zaległości w opłatach lokalnych.

 

Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 §1 Ordynacji podatkowej). Dotyczy to również określonych w przepisach należności (nadpłaty, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji podatkowej została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych), oraz nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Zasadniczo odsetki za zwłokę nalicza sam podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe. Odsetki nalicza się za zwłokę od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

W przypadkach zwrotu nadpłaty nienależnie wykazanej lub wykazanej w wysokości wyższej od należnej, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia:

  1. zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych
  2. pobrania wynagrodzenia przez płatnika.

Odsetki za zwłokę należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego (art. 55 §1 Ordynacji podatkowej). Im szybciej tym korzystniej dla podatnika.
Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 §1 Ordynacji podatkowej).

Jest też korzystne rozwiązanie dla podatników, którzy sami zapłacą zaległość w raz z odsetkami korygując prawidłowo deklaracje podatkową. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej odsetek).

Stawkę odsetek za zwłokę zaokrągla się w górę do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie wyżej opisane zasady dotyczą zarówno podatków, jak i opat lokalnych.

Z odsetek preferencyjnych nie można skorzystać w przypadku korekty deklaracji:

  1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
  2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.

Same odsetki za zwłokę w spłacie należności podatkowych nie są zobowiązaniem podatkowym (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 lipca 2009 r., I SA/Gl 915/08). Jest to należność uboczna zazwyczaj ściśle związana z istnieniem zaległości podatkowej bowiem obowiązek jej zapłaty powstaje z chwilą zaistnienia zaległości podatkowej (art. 51 i 53 Ordynacji podatkowej) i powinien być zasadniczo wykonywany bez wezwania organu podatkowego.

Następstwem niezapłacenia podatku w terminie płatności są nie tylko odsetki za zwłokę, ale także odpowiedzialność karno-skarbowa.

powrót Opłaty lokalne Wysokość odsetek od zaległości w opłatach lokalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________