ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku

czwartek, 08 grudnia 2011 12:10

Świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy udział pracownika w imprezie kulturalno-oświatowej, organizowanej przez pracodawcę, należy traktować jako uzyskanie przez pracownika przychodu a w konsekwencji przychód ten należy opodatkować, czy też impreza taka jest usługą pracodawcy w ramach wykonywania przez niego funkcji socjalnej i środki wypłacone przez niego z tego tytułu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlegają opodatkowaniu?

Istotne jest również i to, czy użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), sformułowanie ˝sfinansowanie w całości˝ oznacza, że ulga do 380 zł nie przysługuje przy świadczeniach polegających na dofinansowaniu np. kosztów wycieczki zakładowej (fundusz dofinansowuje 80% kosztów wycieczki, a pracownik sam finansuje 20%), a przysługuje wyłącznie przy świadczeniach polegających na sfinansowaniu tej wycieczki w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z jakich źródeł finansowany jest podatek dochodowy od świadczeń socjalnych? Przykładowo pracownik otrzymuje pomoc świąteczną w wysokości 1.000 zł - czy jest to kwota brutto, z której pracodawca potrąca należny podatek i odprowadza go do urzędu skarbowego, czy też jest to kwota netto w całości wypłacana pracownikowi z ZFŚS, a dopiero pracownik odprowadza należny podatek?

Czy w sytuacji, gdy pracownik otrzymał już w danym roku świadczenie w przykładowej wysokości 1.000 zł i wykorzystał w tym już ulgę na świadczenie do 380 zł, to następnie, gdy ten sam pracownik otrzymuje zapomogę losową, jest ona zwolniona z podatku dochodowego do kwoty 2.280 zł czy też odejmuje się od tej kwoty wykorzystaną ulgę do 380 zł? Inaczej mówiąc, czy ulgi te są niezależne od siebie?

Przy pomocy jakich dokumentów pracownik ma udowodnić pracodawcy, że wypoczynek był zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie? Czy wystarczy REGON podmiotu, czy też musi to być wpis na listę organizatorów turystyki i wypoczynku?

Wolna od podatku dochodowego jest, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy,

  • wartość otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Powołany przepis dotyczy świadczeń otrzymywanych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl postanowień art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych działalność socjalną stanowią usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Wobec powyższego należy uznać, iż wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej, w tym również dotyczące udziału pracownika w imprezie kulturalno-oświatowej – o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w skali roku podatkowego.

Jednocześnie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z definicji przychodów ze stosunku pracy wynika zatem, iż ustawodawca zaliczył do nich nie tylko pieniądze, ale również wartość otrzymanych świadczeń w naturze czy świadczeń nieodpłatnych. Przychód ze stosunku pracy powstaje zatem w każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z uzyskaniem przez pracownika realnej korzyści. Jednakże nie oznacza to, iż przychód taki podlega zawsze opodatkowaniu. Pewne rodzaje świadczeń zwolnione są z bowiem opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy.

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2–2b.
Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń, których przedmiotem są usługi zakupione, ustala się według ich cen zakupu.

 Mając na uwadze powyższe regulacje, należy zauważyć, iż udział pracownika w imprezie kulturalno-oświatowej sfinansowanej przez pracodawcę z innych środków niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie pozostaje „obojętny podatkowo” dla tego pracownika. Pracownicy bowiem uzyskują świadczenie nieodpłatne z tytułu uczestnictwa w takiej imprezie. Nie można jednak mówić o powstaniu przychodu w sytuacji, gdy pracownik nie wziął w niej udziału.

Wartość świadczenia, jaką pracodawca powinien doliczyć do przychodu danego pracownika, należy obliczyć, dzieląc łączną kwotę wydatków poniesionych przez pracodawcę na zorganizowanie imprezy przez liczbę pracowników zaproszonych (np. wszystkich, jeśli impreza była przewidziana dla wszystkich pracowników), a następnie tak ustaloną cenę jednostkową przypisać tylko pracownikom uczestniczącym w danej imprezie.

Takie same zasady należy zastosować, jeżeli impreza została sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a pracodawca nie może zastosować zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wartość innych świadczeń otrzymanych przez pracownika przekroczyła już limit 380 zł warunkujący zastosowanie tego przepisu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza zastosowania zwolnienia w przypadku, gdy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pokrywana jest część należności za daną imprezę, a pozostałą kwotę finansuje pracownik z własnych środków.

Zastrzeżenie mówiące o „sfinansowaniu w całości” dotyczy środków pracodawcy, zatem świadczenie sfinansowane przez niego w części z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ze środków obrotowych nie wypełnia dyspozycji omawianego zwolnienia.

W przypadku otrzymania przez pracownika „pomocy świątecznej w wysokości 1.000 zł” (przy założeniu, że całość kwoty podlega opodatkowaniu) kwotę tę pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu i od łącznej kwoty dochodu pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz przekazać ją do właściwego urzędu skarbowego (art. 31, art. 32 i art. 42 ust. ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Przepis ten nie odwołuje się zatem do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67, dlatego też zwolnienia przedmiotowe zawarte w tych przepisach są od siebie niezależne.

Odnośnie do stosowania art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, przepis ten zwalnia z opodatkowania dopłaty do:

  • wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, a także przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Kryteria, które muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

A zatem możliwość skorzystania z ww. zwolnienia jest uzależniona, m.in. od tego, czy organizator wypoczynku ma do tego uprawnienia wynikające z powyższych uregulowań. W konsekwencji, aby zastosować przedmiotowe zwolnienie, pracodawca dokonujący na wniosek pracownika dopłaty do wypoczynku dziecka może oczekiwać przedłożenia dowodu zapłaty za ten wypoczynek, zgodnie z postanowieniami regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującymi w danym zakładzie pracy (np. dowodu wpłaty, faktury, rachunku).

powrót Podatki dochodowe Świadczenia z ZFŚS zwolnione od podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________