ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Promocja wyrobów regionalnych to reklama. Można odliczyć VAT

czwartek, 08 grudnia 2011 17:00

Promocja wyrobów regionalnych to reklama. Można odliczyć VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Promowanie produktów regionalnych przez stowarzyszenie nie jest działalnością statutową, ale ma cechy reklamy i można odliczyć od tego VAT. Tak uznał w wyroku z dnia 6 grudnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 1591/10).

Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku I SA/Lu 891/09 oddalił skargę stowarzyszenia na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej kwestionującą faktury o treści "realizacja reklamy w projekcie Życie Miodem Słodzone" oraz "Zakup gadżetów reklamowych projektu Życie Miodem Słodzone", stanowiących potwierdzenie wpłat dokonanych przez członków konsorcjum na finansowanie kampanii reklamowej w celu uzbierania środków własnych na realizację projektu. Organ I instancji uznał, że nie dokumentują one dostaw towarów ani sprzedaży usług.

Stowarzyszenie stało natomiast na stanowisku, że prowadzona przez nie działalność gospodarcza, to w głównej mierze świadczenie usług polegających na reklamowaniu i sponsoringu firm z branży pszczelarskiej. Na mocy umowy sponsoringu sponsor zobowiązuje się sfinansować określone przedsięwzięcie w zamian za reklamę swojej firmy. Stowarzyszenie zatem prawidłowo, na kwoty otrzymane od sponsorów, wystawia faktury VAT z 22% podatkiem, gdyż kwoty otrzymane od sponsorów stanowią zapłatę za świadczone przez stowarzyszenie usługi sponsoringu.

WSA w Lublinie uznał, że skarga jest bezzasadna, bowiem zaskarżona decyzja nie naruszała prawa. Sąd co prawda zgodził się ze stroną skarżącą, iż celem i zadaniem sponsoringu jest utrwalenie bądź spotęgowanie renomy podmiotu gospodarczego (sponsora), do podwyższenia stopnia jego popularności oraz do zwiększenia jego zysków. Tego typu działania mają charakter usług reklamowych, bowiem zmierzają do zwiększenia obrotów firmy sponsorującej.

Utrwalenie znaku towarowego (logo) lub nazwy firmy w świadomości potencjalnych klientów jest formą działalności reklamowej. Istota wzajemności świadczeń oznacza zobowiązanie sponsora do finansowego lub rzeczowego wsparcia sponsorowanego (tu stowarzyszenia), który zobowiązany jest do promowania nazwy sponsora i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przez reklamę należy rozumieć wszelkie działania podmiotu gospodarczego mające kształtować popyt poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach, w celu zachęcenia ich do nabywania towarów właśnie od tego, a nie innego podmiotu gospodarczego (por. wyrok z dnia 10 listopada 1999 r., I SA/Lu 1030/98).

Jednak w ocenie Sądu, zebrany materiał dowodowy pozwalał organom podatkowym na jednoznaczną ocenę, iż stowarzyszenie nie świadczyło usług sponsoringu na rzecz podmiotów wskazywanych przez skarżące stowarzyszenie jako ich odbiorcy. Na żadnym bowiem etapie postępowania strona skarżąca nie przedstawiła dowodów, iż świadczyła na rzecz podmiotów, którym wystawiła sporne faktury umowy spełniające cechy umowy sponsoringu. W szczególności, trafnie wskazuje organ odwoławczy, iż za stanowiskiem strony nie mogą przemawiać umowy zawarte przez stowarzyszenie z odbiorcami spornych faktur, jak i zeznania osób przesłuchanych w postępowaniu odwoławczym – reprezentujących stronę tych umów. Prowadzone wspólnie działania reklamowały kampanię "Życie miodem słodzone", a nie te podmioty.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z tym stanowiskiem i uchylił wyrok WSA, przyznając rację stowarzyszeniu.

powrót VAT Promocja wyrobów regionalnych to reklama. Można odliczyć VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________