ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Limit dla ryczałtu na 2012

czwartek, 15 grudnia 2011 19:55

Limit dla ryczałtu na 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź wysokość ryczałtu w 2012 r.

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi wybór tej formy opodatkowania jest złożenie przez niego w ustawowym terminie pisemnego oświadczenia wyrażającego wyraźną wolę w tym zakresie.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą być opodatkowane również przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, gdy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej.

Podatnicy mają prawo opłacać w roku podatkowym 2012 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności ww., jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  a)  uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  b)  uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki: przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro lub przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek przychody w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek: suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150.000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

powrót Podatki dochodowe Limit dla ryczałtu na 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________