ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Oświadczenie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć do 20 stycznia 2012

czwartek, 15 grudnia 2011 20:23

Oświadczenie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć do 20 stycznia 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi wybór tej formy opodatkowania jest złożenie przez niego w ustawowym terminie pisemnego oświadczenia wyrażającego wyraźną wolę w tym zakresie.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika jednoznacznie, że wybór tej formy opodatkowania następuje tylko przez skuteczne złożenie takiego oświadczenia. Organ podatkowy nie ma w tym zakresie żadnych władczych kompetencji. Nie musi więc wyrażać zgody, nie może również zakazać podatnikowi opodatkowania w tej formie.

Skuteczność oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem uzależniona jest od spełnienia przesłanek dwojakiego rodzaju. Pierwsze z nich to przesłanki o charakterze materialnym, które dotyczą samego prawa do opodatkowania w tej formie w odniesieniu do przychodów, które mogą być opodatkowane ryczałtem.

Drugi rodzaj przesłanek warunkujących skuteczność oświadczenia o wyborze formy opodatkowania ryczałtem, to przesłanki o charakterze formalnym, dotyczące terminu oraz formy złożenia przedmiotowego oświadczenia. Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałem powinno być złożone na piśmie i jest to jedyny wymóg co do jego formy, określony w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jako pismo skierowane do organu podatkowego, takie oświadczenie powinno spełniać wymogi określone dla podania w przepisach Ordynacji podatkowej. Powinno więc zawierać:

  • treść żądania,
  • wskazanie osoby, od której pochodzi oraz
  • jej adresu, a także
  • podpis wnoszącego.

Z oświadczenia o wyborze ryczałtu powinno jednoznacznie wynikać, że podatnik wybrał tę formę opodatkowania.

Samo złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, w którym podatnik wskaże, że będzie prowadził inne ewidencje - nie stanowi spełnienia ww. wymogu złożenia pisemnego oświadczenia. Wprawdzie wniosek EDG-1 jest kierowany również do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie wynika z niego jednak jaką formę opodatkowania wybiera podatnik.Z treści EDG-1 wynika, że wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego i właściwego naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. EDG-1 nie zawiera jednak odniesienia do treści art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Konsekwencją braku stosownego oświadczenia, z którego wynikałoby, że za dany rok podatkowy podatnik wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest podleganie opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jest tak dlatego, że regułą opodatkowania są zasady opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjątkiem zaś od niej jest opodatkowanie na zasadach ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątkowość tej formy opodatkowania polega na tym, że do jej zastosowania konieczny jest wyraźny, jednoznaczny oraz złożony w określonej formie impuls ze strony podatnika będący przejawem jego woli,że pragnie taką formę opodatkowania stosować. W tej kwestii ustawodawca nie pozostawia żadnej wątpliwości.

powrót Podatki dochodowe Oświadczenie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć do 20 stycznia 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________