ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2012 r.

piątek, 16 grudnia 2011 18:14

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2012 r.

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2012 r.

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r.

 

Lp.

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa

Uwagi

I. Odliczenia od dochodu

1.

Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2012 r.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

2.

Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł – limit roczny

art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.

Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego

Do 2.280 zł – limit roczny

art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Do 2.280 zł – limit roczny

art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.

Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele

b) kultu religijnego

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 ze zm.)

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.

Według stanu na 1 stycznia 2012 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.)

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Z uwagi na inne warunki skorzystania z odliczenia należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy.

6.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

W wysokości dokonanej darowizny

Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych

Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Uwaga:

w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu

Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym

Do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004 r. nr 116, poz. 1205 ze zm.):

- maksymalna kwota składki na IKZE 4.030,80 zł - minimalna kwota składki na IKZE 665,28 zł

art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

8.

Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet

Do wysokości 760 zł rocznie

art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

9.

Wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii

W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

art. 26c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł

art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania

z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio pożyczkodawcą umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r.

Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok, o którym mowa w art. 9 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. nr 209, poz. 1316).

II. Odliczenia od podatku

11.

Ulga na dzieci

Odliczeniu podlega 92,67 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem (odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim).

Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej

art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z uwagi na inne warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


powrót Podatki dochodowe Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2012 r.

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________