ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Koszty symbolicznego pogrzebu to jednak koszty pogrzebu

wtorek, 17 maja 2011 18:10

Koszty symbolicznego pogrzebu to jednak koszty pogrzebu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Koszty symbolicznego upamiętnienia osoby zmarłej, która w pisemnym oświadczeniu wyraziła wolę przekazania swoich zwłok publicznej uczelni medycznej do celów naukowych, są kosztami pogrzebu. Tak uznał w uchwale z dnia 2 lutego 2011 r. Sąd Najwyższy (I UZP 5/10).

Koszty symbolicznego upamiętnienia osoby zmarłej, która w pisemnym oświadczeniu wyraziła wolę przekazania swoich zwłok publicznej uczelni medycznej do celów naukowych, są kosztami pogrzebu w rozumieniu art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.) i uzasadniają roszczenie o zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w art. 77 ust. 1 tej ustawy.

Uchwała powyższa została podjęta po rozpatrzeniu przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości. Mianowicie sąd II instancji powziął wątpliwości, czy uprawnionym podmiotom przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci osoby pobierającej emeryturę, jeżeli podczas uroczystości pogrzebowych w obrządku religijnym pochowano wyłącznie pukiel włosów zmarłego i jego rzeczy osobiste.

Stan faktyczny w tej sprawie był taki, że ciało zmarłej osoby, zgodnie z jej wolą wyrażoną na piśmie i poświadczoną przez notariusza, zostało po śmierci przekazane placówce naukowej do celów badawczych. Na prośbę żony zmarłego placówka naukowa przekazała jej pukiel włosów zmarłego.

Pukiel włosów i rzeczy osobiste zmarłego, po religijnych uroczystościach pogrzebowych, zostały złożone w urnie do grobu. A zainteresowana wystąpiła o zasiłek pogrzebowy. Organ rentowy odmówił wypłaty, motywując to tym, że zasiłek pogrzebowy nie przysługuje w sytuacji, gdy pogrzeb ma formę symboliczną nie zaś zwyczajowo przyjętą, gdy odbywa się pochówek zwłok. Organ rentowy stał na stanowisku, że nie może być mowy o pochówku zmarłego, którego zwłoki przekazano do badań placówce naukowej. Skoro więc nie pochowano zwłok zmarłego, nie zostały spełnione przesłanki z art. 78 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Sąd Najwyższy stwierdził, że w świetle przepisów art. 77-81 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w razie ziszczenia się ryzyka śmierci i związanej z nią koniecznością poniesienia kosztów pogrzebu. Z punktu widzenia ryzyka socjalnego zasiłek pogrzebowy służy ochronie ryzyka poniesienia kosztów pogrzebu.

Przy czym nie są to koszty związane wyłącznie z wąsko rozumianym pochówkiem, to jest ze złożeniem zwłok czy szczątków ludzkich do grobu. Na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.) i przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy, włosy mogą być traktowane jak szczątki ludzkie, pod warunkiem że osoba, od której pochodzą, zmarła i zostało to stwierdzone we właściwy sposób.

Jest więc możliwy pogrzeb („pochówek” w rozumieniu ustawy o cmentarzach) części ciała odłączonej od całości, pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia stwierdzającego jego pochodzenie. Jednocześnie w obowiązujących przepisach, zdaniem Sądu Najwyższego, nie brak przesłanek, które pozwalałyby uznać za dopuszczalne przeprowadzenie tak zwanego pogrzebu symbolicznego.

Dotyczy to uregulowanych prawnie takich sytuacji jak wydanie orzeczenia o uznaniu za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 526 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego) mimo braku ciała, a zasadne jest przeprowadzenie uroczystości żegnających i upamiętniających zmarłego. Tę samą regułę powinno się stosować w przypadku przekazania zwłok na cele naukowe.

Nie należy więc utożsamiać pogrzebu wyłącznie z aktem złożenia ciała albo szczątków do grobu. Należy uwzględnić, że pogrzeb to zwyczajowo przyjęte w kulturze obrzędy związane ze śmiercią i pożegnaniem osoby zmarłej. Przyjąć zatem należy, iż koszty symbolicznego upamiętnienia osoby zmarłej, która w pisemnym oświadczeniu wyraziła wolę przekazania swoich zwłok publicznej uczelni medycznej do celów naukowych, są kosztami pogrzebu w rozumieniu art. 78 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i uzasadniają roszczenie o zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w art. 77 ust. 1 tej ustawy.

powrót ZUS i Prawo pracy Koszty symbolicznego pogrzebu to jednak koszty pogrzebu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________