ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zabiegi medycyny alternatywnej. Stawka VAT

sobota, 17 grudnia 2011 16:12

Zabiegi medycyny alternatywnej. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Akupunktura, terapie antynikotynowe, biorezonans, radiestezja, refleksoterapia. Sprawdź obowiązującą stawkę VAT na zabiegi medycyny alternatywnej.

Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pod pewnymi warunkami korzystają ze zwolnienia w podatku VAT.

 

Zwolnione od podatku VAT są następujące usługi związane z ochroną zdrowia (art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 19, 19a):

1. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;

2. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza;

3. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 • lekarza i lekarza dentysty,
 • pielęgniarki i położnej,
 • medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, nr 149, poz. 887 i nr 174, poz. 1039),
 • psychologa;

4. świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19.

Zgodnie z art. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Pojęcie "wykonywanie zawodu medycznego" odnosi się do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje. Przez kwalifikacje należy rozumieć zasób wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych" (zob. A. Kolosa, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS 2000, nr 7-8, s. 54).

Pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje osoby wykonujące zawody, których status jest określony ustawowo, jak i zawody, które nie mają na gruncie obowiązującego prawa takiego uregulowania. Co pewien czas pojawiają się projekty aktów prawnych mające na celu kompleksowe zdefiniowanie i uregulowanie wszystkich zawodów medycznych albo unormowanie kolejnych.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 173, po. 1419 ze zm.), znajdziemy wykaz podstawowych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty:

 1. epidemiologia;
 2. fizjoterapia;
 3. fizyka medyczna;
 4. inżynieria medyczna;
 5. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 6. psychologia kliniczna;
 7. neurologopedia;
 8. zdrowie publiczne;
 9. zdrowie środowiskowe;
 10. toksykologia;
 11. mikrobiologia;
 12. przemysł farmaceutyczny;
 13. radiofarmacja;
 14. surdologopedia.

Osoba, która uzyska tytuł specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ma prawo do posługiwania się uzyskanym tytułem specjalisty w danej dziedzinie.

Aktualna definicja terminu "osoba wykonująca zawód medyczny" jest niemal identyczna z tą, która była zawarta w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: "ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o osobie wykonującej zawód medyczny, należy przez to rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny".

Należy z tych regulacji wysnuć wniosek, że są takie zawody medyczne, których wykonywanie regulują odrębne przepisy, oraz zawody medyczne, dla których nie ma takich odrębnych przepisów.

Zatem aby skorzystać ze zwolnienia w podatku VAT, osoba świadcząca usługi medycyny alternatywnej powinna posiadać co najmniej poświadczenie zdobytych kwalifikacji i umiejętności.

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót VAT Zabiegi medycyny alternatywnej. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________