ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wysokość wpłaty na IKE w 2012

poniedziałek, 19 grudnia 2011 16:34

Wysokość wpłaty na IKE w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź limit i warunki wpłat na IKE w 2012 r. zwolniony od podatku.

W 2012 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 10.578 zł (obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2012, M.P. nr 113, poz. 1149).

 

 

Wypłata z IKE, to taka forma wypłaty, w której wypłacany kapitał nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Wypłata z IKE ma miejsce po spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. nr 116, poz. 1205).

Wypłata z IKE ma miejsce, gdy właściciel IKE: osiągnął wiek 60 lat lub osiągnął 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne , składki na IKE opłacał przez okres dowolnych 5 lat lub ponad połowę wartości wpłat , zgromadzonych na IKE, wpłacił nie później niż na 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. minimalny okres oszczędzania na IKE może być krótszy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 i 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są:

  • dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

a)  gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
b)  wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
c)  wypłatą transferową
- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość;

  • wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych.

Zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach określa ustawa o IKE.

Indywidualne Konto Emerytalne daje stały dostęp do środków, jak również możliwość zaprzestania wpłat na dowolny okres. Decyzja o wpłacie środków na IKE należy wyłącznie do uczestnika, nie ma potrzeby zgłaszania, że wpłaty zostają zawieszone. W dowolnym momencie można ponownie rozpocząć inwestowanie na emeryturę.

Wypłata transferowa to wycofanie środków z IKE w jednej instytucji i przekazanie ich do innej instytucji w celu kontynuacji prowadzenia IKE. Aby dokonać wypłaty transferowej trzeba najpierw złożyć zlecenie otwarcia IKE w instytucji, w której zamierzamy kontynuować oszczędzanie oraz zaznaczyć, że pierwsza wpłata na nowo otwarte IKE pochodzić będzie z wypłaty transferowej.

Zwrot z IKE to wycofanie środków z IKE przed spełnieniem warunków uprawniających do dokonania wypłaty (określonych w ustawie o IKE). Zwrot z IKE może dotyczyć zarówno całości, jak i części środków zgromadzonych na IKE. W przypadku zwrotu, przed wypłaceniem całości lub części środków zgromadzonych na IKE, potrącany jest podatek od zysków kapitałowych.

W przypadku śmierci uczestnika przed osiągnięciem wieku umożliwiającego wypłatę z IKE środki zgromadzone na IKE otrzymują osoby uprawnione lub spadkobiercy. W takiej sytuacji środki wypłacane z IKE nie są opodatkowane podatkiem od dochodów kapitałowych ani podatkiem od spadków i darowizn.

Wycofanie środków z IKE może nastąpić w dowolnym momencie oszczędzania. W przypadku, gdy nie spełniamy warunków określonych w ustawie o IKE, zlecenie wypłaty z IKE jest traktowane jako wniosek o zwrot z IKE i wówczas, przed wypłatą zgromadzonych na IKE środków, zostanie naliczony i odprowadzony na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek od zysków kapitałowych.

powrót Podatki dochodowe Wysokość wpłaty na IKE w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________