ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wstęp do siłowni i sauny. Stawka VAT

czwartek, 22 grudnia 2011 11:16

Wstęp do siłowni i sauny. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT dla sprzedaży biletów wstępu i karnetów uprawniających do wejścia do siłowni i sauny.

Wejście do sauny i wejście do siłowni, korzysta z preferencyjnej stawki VAT 8%, ponieważ jest to usługa w zakresie wstępu. Klient indywidualnie korzysta z pomieszczenia sauny i siłowni. Dowód zakupu (bilet) stanowi paragon fiskalny, potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 12 grudnia 2011 r.).

 

Usługi udostępniania siłowni i sauny Wnioskodawca zaklasyfikował pod symbolem PKWiU 96.04.10.0 - jako „usługi związane z poprawą kondycji fizycznej” - i jako usługi mające na celu poprawę samopoczucia. Jednocześnie, w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT wymieniono „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” jako korzystające z opodatkowania 8% stawką VAT. Ustawodawca wskazał „bez względu na symbol PKWiU”.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. dla potrzeb podatku od towarów i usług, klasyfikacja statystyczna towarów i usług jest dokonywana na podstawie rozporządzenia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w grupowaniu 96.04.10.0 wymienione zostały „usługi związane z poprawą kondycji fizycznej”. W poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto usługi o symbolu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”. Natomiast w poz. 186 tegoż załącznika do ustawy, zawarto – bez względu na symbol PKWiU – „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Z objaśnienia 1 do powyższego załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż stawką podatku w wysokości 8% objęte zostały m.in. usługi związane z rekreacją jednakże wyłącznie w zakresie wstępu.

Należy zauważyć, iż w przepisach ustawy nie definiuje się pojęcia „wstępu”. W konsekwencji należy sięgnąć do wykładni językowej, aby poznać jego znaczenie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem tym należy rozumieć „możliwość wejścia gdzieś”. Oznacza to, iż preferencyjną stawkę podatku należy stosować w przypadku gdy opłata za wstęp jest związana z dostępem do określonego obiektu, czy sprzętu różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w przypadku np. siłowni czy sauny. W sytuacji tego rodzaju opłaty nie ma natomiast znaczenia forma w jakiej dokumentowane jest uiszczenie tej opłaty (karnet czy bilet).Pojęcia wstępu nie można, natomiast utożsamiać z „biletem wstępu/karnetem” uprawniającym do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Sytuacja taka ma miejsce wówczas gdy bilet wstępu/karnet upoważnia osobę będącą w jego posiadaniu do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera lub innej osoby odpowiedzialnej za realizację określonego programu zajęć fizycznych. Z takiego względu opłaty (bilet wstępu/karnet) pobierane za uczestnictwo w zajęciach, nie może być uznane za opłaty za wstęp, lecz udział w zajęciach.

Usługi zaklasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.04.10.0 - jako „usługi związane z poprawą kondycji fizycznej” - i jako usługi mające na celu poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej, uprawniajace do wejścia do sauny i wejścia do siłowni, korzystają z preferencyjnej stawki VAT 8%, ponieważ jest to usługa w zakresie wstępu. Klient indywidualnie korzysta z pomieszczenia sauny i siłowni. Dowód zakupu (bilet) stanowi paragon fiskalny.

Jak wynika z powyższych przepisów, przy świadczeniu usług związanych z rekreacją, od dnia 1 stycznia 2011 r. nie ma znaczenia klasyfikacja PKWiU. Istotna jest nazwa usługi, co zostało uregulowane przez ustawodawcę w załączniku nr 3 do ustawy VAT.

powrót VAT Wstęp do siłowni i sauny. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________