ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych

piątek, 30 grudnia 2011 12:19

Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Są już znane maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych, które będą obowiązywać od dnia 2 stycznia 2012 r.

Wszelkie straty wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania albo magazynowania przez pośredniczący podmiot węglowy lub gdy doszło do ich całkowitego zniszczenia są ubytkami wyrobów węglowych.

 

Powstanie ubytków wyrobów węglowych jest przedmiotem opodatkowania akcyzą i w razie ich powstania należy od nich zapłacić akcyzę, z wyjątkiem tej ich części, która mieści się w normach dopuszczalnych ubytków, jeżeli takie normy zostały ustalone.

Ubytki wyrobów węglowych do wysokości dopuszczalnych norm ustalonych dla danego podmiotu przez naczelnika urzędu celnego są zwolnione od akcyzy. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych ustala właściwy naczelnik urzędu celnego. Normy te naczelnik urzędu celnego ustala na wniosek zainteresowanego podmiotu lub może je ustalić z urzędu. Szczegółowe regulacje dotyczące norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Minister Finansów ustalił maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 286, poz. 1679):

 1. węgla, brykietów, brykietek i podobnych paliw stałych wytwarzanych z  węgla, objętych pozycją CN 2701,
 2. węgla brunatnego (lignitu), nawet aglomerowanego, z wyłączeniem gagatu, objętego pozycją CN 2702,
 3. koksu i półkoksu, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowanego, węgla retortowego, objętych pozycją CN 2704 00

- jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Rozliczenia ubytków wyrobów węglowych objętych pozycjami CN 2701, CN 2702 i CN 2704 00 dokonuje się oddzielnie dla każdej z nich. Ubytki wyrobów węglowych wyraża się w jednostkach masy.

 1. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie magazynowania wyrobów węglowych wynosi 6,0% średniego dziennego stanu zapasów obliczonego na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej.
 2. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie przeładunku wyrobów węglowych wynosi 0,8% ilości wyrobów węglowych poddanych przeładunkowi.
 3. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie przyjęcia wyrobów węglowych do magazynu wynosi 0,8% ilości przyjętej.
 4. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w  czasie wydania wyrobów węglowych z magazynu wynosi 0,8% ilości wydanej.

Ubytki wyrobów węglowych, o których mowa wyżej rozlicza się za okresy roczne. Masę magazynowanych wyrobów węglowych oznacza się wagowo lub oblicza jako iloczyn ich objętości i gęstości nasypowej. Sposób oznaczania gęstości nasypowej poszczególnych wyrobów węglowych określają Polskie Normy.

 1. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie przewozu wyrobów węglowych wynosi 2% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu.
 2. W przypadku przeładunku w czasie przewozu dopuszczalny ubytek nie może przekroczyć 1% ilości przeładowanej.
powrót Akcyza Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________