ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nabycie kasy fiskalnej po wygaśnięciu ważności potwierdzenia

poniedziałek, 09 stycznia 2012 14:35

Nabycie kasy fiskalnej po wygaśnięciu ważności potwierdzenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kasa fiskalna w okresie kiedy ważne jest dla niej potwierdzenie, że spełnia ona wymagane przepisami funkcje, tj. zapewnia prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz zapewnia przechowanie tych danych lub bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych, oznacza że może być używana przez podatnika bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Nabycie kasy po tym okresie spowoduje, że podatnik nie będzie mógł zafiskalizować kasy i prowadzić przy jej zastosowaniu ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, nawet jeżeli kasa fiskalna została wprowadzona do obrotu przez datą wygaśnięcia ważności potwierdzenia.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (z dnia 30 grudnia 2011 r.). Organ podatkowy potwierdził, że nie jest możliwe prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla której wygasło potwierdzenie Ministra Finansów (obecnie Prezesa Głównego Urzędu Miar).

W niniejszej sprawie podatnik planował uruchomienie stacji paliw, na której będzie można zakupić paliwo w trybie bezobsługowym, przy użyciu automatu do tankowania. W tym celu chciał zakupić automat do tankowania, który zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących był wyposażony w kasę rejestrującą.

Producent automatu do tankowania stosuje w swoich automatach kasę rejestrującą typu DF-4T- produkcji firmy Orhmet. Poinformował on podatnika, że decyzja Ministra Finansów dotycząca kasy rejestrującej Orhmet DF-4T (tzw. homologacja) została wydana w dniu 27 maja 2008 r., a termin jej obowiązywania wynosi 3 lata od daty doręczenia i upłynął 10 czerwca 2011 r.

Producent automatu do tankowania zakupił kasę fiskalną przed datą wygaśnięcia tzw. homologacji, tj. przed datą 10 czerwca 2011 r. w celu wykorzystania jej jako komponentu do produkcji automatu do tankowania. Oznacza to, że kasa rejestrująca została wprowadzona przez producenta do obrotu w myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności przed datą wygaśnięcia tzw. homologacji

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach.

Minister Finansów określił, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności, oraz warunki używania kas przez podatników, uwzględniając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas przez tych podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku.

Podatnicy mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Należy zauważyć, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2011 r., wynikało, iż producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących obowiązani byli do uzyskania dla kas służących do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, potwierdzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku gdy dla danego rodzaju czynności są przewidziane kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym – podatnik jest obowiązany stosować te kasy.

Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają wymagane funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono ponadto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338).

Przez fiskalizację rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Podatnicy mogą stosować do ewidencji wyłącznie kasy lub system kasowy, które posiadają ważne potwierdzenia. Potwierdzenie wydaje się na okres 3 lat. Po upływie tego okresu może ono być wydane na następne okresy po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami i przeprowadzeniu wszystkich badań testowych (§10 ww. rozporządzenia).

Wynika z tego, iż to podatnik musi nabyć kasę rejestrującą w czasie, kiedy objęta jest ona ww. potwierdzeniem.

powrót VAT Nabycie kasy fiskalnej po wygaśnięciu ważności potwierdzenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________