ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC PCC od sprzedaży rzeczy ruchomych. Transakcje przez Internet

poniedziałek, 09 stycznia 2012 22:33

PCC od sprzedaży rzeczy ruchomych. Transakcje przez Internet

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprzedaż rzeczy przez Internet może powodować obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i nie tylko.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, jeżeli ich przedmiotem są:

 

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku transakcji dokonywanej za pośrednictwem Internetu kryterium rozstrzygającym o objęciu umowy podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest miejsce złożenia oświadczenia woli innej osobie – jego wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający tej osobie zapoznanie się z treścią oświadczenia woli.

Od podatku zwolnione są umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, których wartość rynkowa nie przekracza 1.000 zł. Zwolnienie dotyczy jednej umowy sprzedaży, bez względu na to ile rzeczy jest jej przedmiotem, albo ilu współwłaścicieli rzecz sprzedaje lub ile podmiotów nabywa rzecz na współwłasność. Stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%, a od praw majątkowych – co do zasady 1%.

Nabywca, bez wezwania organu podatkowego, ma obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku aukcji internetowej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wylicytowania przez kupującego najwyższej ceny, tj. złożenia oświadczenia woli w kwestii zobowiązania się do zapłacenia za rzecz zgłoszoną do licytacji.

Jeżeli sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o VAT, wówczas taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT (podatnikiem jest sprzedający) i nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli natomiast sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem Internetu przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku należnego z tytułu dokonania tej czynności jest kupujący.

Usługi świadczone drogą elektroniczną należą one do tzw. usług niematerialnych (np. tworzenie i utrzymywanie witryn, dostarczanie online oprogramowania i jego uaktualnień, dostarczanie online muzyki, filmów, gier, obrazów, tekstu i informacji, baz danych, świadczenie online usług kształcenia korespondencyjnego, itp.). Dla ich opodatkowania podatkiem VAT istotne znaczenie ma właściwe zidentyfikowanie nabywcy usług.

Należy ustalić, czy nabywca jest podatnikiem VAT, czy też nie ma statusu podatnika VAT oraz czy ma on siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, czy też poza jej terytorium. Miejsce świadczenia usług drogą elektroniczną (tzn. miejsce ich opodatkowania) zależy właśnie od ww. okoliczności.

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu rzeczy ruchomych, która nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i która dokonana jest po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dla celów podatku dochodowego sprzedaż rzeczy lub świadczenie usług za pośrednictwem Internetu w sposób ciągły (powtarzalny) i zorganizowany (zakup rzeczy w celu dalszej odsprzedaży, stałe kontakty handlowe) posiada znamiona działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy została ona zarejestrowana.

powrót PCC PCC od sprzedaży rzeczy ruchomych. Transakcje przez Internet

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________