ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sposób obliczenia kwoty VAT na fakturze

wtorek, 10 stycznia 2012 13:15

Sposób obliczenia kwoty VAT na fakturze

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wybór metody obliczania kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług) należy do wystawiającego fakturę.

Podatnicy VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, (z zastrzeżeniami).

 

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej (§ 5ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 68, poz. 360):

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, co do zasady;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Katalog elementów, które powinna zawierać faktura jest zbiorem otwartym. Zapis "co najmniej" wskazuje, że wymienione elementy są niezbędne aby fakturę można było uznać za prawidłową, a umieszczanie dodatkowych danych na fakturze VAT nie narusza przepisów podatkowych.

Sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.
Kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

W przypadku, gdy program komputerowy, służący m.in. wystawianiu faktur VAT według jednego wzoru i sposobu, w części ogólnej takiej faktury wypełnia takie pozycje jak:

 1. wartość towaru (usługi) netto, tj. cena jednostkowa netto x ilość
 2. kwota podatku VAT, tj. wartość netto x stawka VAT
 3. wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem, tj. wartość netto + kwota VAT.

w przypadku wystawiania faktury z wieloma pozycjami dotyczącej sprzedaży z różnymi stawkami podatku VAT, suma kwot podatku VAT w części ogólnej faktury, jest niezgodna z sumą kwot podatku w zestawieniu sprzedaży wedługg stawek podatku.

Analogiczne różnice występują pomiędzy sumą wartości towaru (usługi) wraz z podatkiem, w części ogólnej faktury, a sumą kwot brutto w zestawieniu sprzedaży wg stawek podatku. Są to różnice w wysokości 0,01 grosza lub większej. W części zestawiającej sprzedaż kwotę VAT program liczy na nowo w wierszu.

Biorąc pod uwagę powyżej cytowane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że przedmiotowy program komputerowy, służący m.in. wystawianiu faktur VAT wykazuje kwoty podatku dotyczące poszczególnych czynności oraz wartość towaru wraz z podatkiem poszczególnych czynności, zatem pozycje nie wymienione w katalogu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Jednakże, w sytuacji gdy sprzedawca określi w fakturze również kwoty dotyczące wartości poszczególnych usług wykazanych w tej fakturze, podatnik może również na mocy § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia ustalić w takim przypadku łączną kwotę podatku należnego poprzez zsumowanie jednostkowych kwot podatku. Przepis §5 ust. 3 ww. rozporządzenia nie jest przepisem obligatoryjnym.

Wybór metody obliczania kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub tez w sposób wskazany w §5 ust. 3 ww. rozporządzenia należy do wystawiającego fakturę.

Prawidłową metodą będzie zarówno zsumowanie jednostkowych kwot podatku, jak również wyliczenie kwoty podatku ogółem poprzez przemnożenie kwoty łącznej wartości netto towarów (usług) przez odpowiednią stawkę podatku. Zatem faktura, zawierająca opisane wyżej dane jest fakturą wystawiona prawidłowo, o ile zawiera wszystkie elementy wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z dnia 2 września 2011 r.).

powrót VAT Sposób obliczenia kwoty VAT na fakturze

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________