ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie dochodu z działalności wydawniczej

wtorek, 10 stycznia 2012 13:29

Opodatkowanie dochodu z działalności wydawniczej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź jak można opodatkować działalność wydawniczą.

Przychody z prowadzenia przez przedsiębiorców działalności wydawniczej podobnie jak dochody innych przedsiębiorców, w zależności od formy prawnej podmiotu wykonującego taką działalność, podlegają opodatkowaniu bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych, bądź podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Stawki w podatku dochodowym zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych określone są w ustawie procentowo. Oznacza to, że należność podatkowa jest proporcjonalna do uzyskanego dochodu, a więc podatek jest relatywny do dochodu uzyskanego przez podatników. Natomiast obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują szczególnych rozwiązań dla opodatkowania dochodów z działalności wydawniczej.

W zakresie ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zastosowanie mają normy obowiązujące przy opodatkowaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochody z tego tytułu są opodatkowane według progresywnej skali podatkowej, która przewiduje dwie stawki podatkowe: 18% oraz 32% albo według jednolitej 19% stawki podatku (art. 9a ust. 2 ww. ustawy). W obu przypadkach przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania), który podatnicy ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg (księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami).

Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne mogą być również opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Powołana ustawa przewiduje dwie formy opodatkowania działalności gospodarczej: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego, a w związku z tym możliwość wyboru opodatkowania w tej formie uzależniona jest od spełnienia określonych w przepisach warunków. Jednym z nich jest wielkość osiąganych przychodów z działalności gospodarczej. I tak tę formę opodatkowania mogą wybrać podatnicy, którzy:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro;
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą natomiast wybrać podatnicy osiągający w całości lub w części przychody ze świadczenia m.in. usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do:

 • książek, broszur, ulotek, map itp.,
 • korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych),
 • czasopism i pozostałych periodyków,
 • pozostałych wyrobów drukowanych,
 • korzystania z gier komputerowych,
 • korzystania z programów komputerowych.

Podstawę opodatkowania w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania, który podatnicy są obowiązani wykazać w prowadzonej ewidencji przychodów (art. 6 oraz art. 15 ww. ustawy). Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. Przykładowo 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Karta podatkowa przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie. Wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na wniosek podatnika, z uwzględnieniem stawek karty podatkowej określonych w załączniku nr 3 do ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na wysokość podatku wpływ ma, m.in. liczba mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Ta forma opodatkowania nie znajduje zastosowania przy świadczeniu usług związanych z:

 • wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
 • wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu.

W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. nr 74, poz. 397 z poźn. zm.). Przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). Podatnicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, przez które należy rozumieć m.in. ustawę o rachunkowości oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie (art. 9 ww. ustawy). Ewidencja ta ma być prowadzona w taki sposób, aby można było prawidłowo ustalić m.in. dochód podlegający opodatkowaniu.

Prowadzenie działalności wydawniczej w ramach działalności gospodarczej będzie również podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakres opodatkowania tym podatkiem regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) oraz akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie posługują się stawkami podatku wyrażonymi kwotowo. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawki podatku VAT (zarówno stawka podstawowa, jak i stawki obniżone) wyrażone są procentowo. Kwota podatku VAT należna od dokonanej dostawy konkretnego towaru (bądź wykonanej usługi) obliczana jest przy zastosowaniu stawki podatku wynikającej z przepisów o podatku VAT, wyrażonej w procencie od obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ww. ustawy.

Podatek VAT występuje jako powszechny rodzaj podatku obrotowego w systemach podatkowych większości państw na świecie, w tym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do UE sprawiło, że konieczna była harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy zostały opracowane na bazie unormowań dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 345 z późn. zm.). Oznacza to, że państwa członkowskie są związane przepisami ww. dyrektywy i nie mają dowolności m.in. we wprowadzaniu preferencji w podatku VAT do krajowych systemów podatkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a stanowi, iż dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Pod pozycjami 32- 35 załącznika nr 10 do ww. ustawy wymieniono:

 • poz.32 - ex 58.11.1 książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea;
 • poz. 33 - książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN;
 • poz. 34 - Czasopisma specjalistyczne;
 • poz. 35 - 59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej.
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie dochodu z działalności wydawniczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________