ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Uproszczone zasady organizowania loterii fantowych

wtorek, 10 stycznia 2012 14:08

Uproszczone zasady organizowania loterii fantowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 28 grudnia 2011 r. Minister Finansów (SPS-023-185/11) wypowiedział się w sprawie nowych zasad organizowania loterii fantowych. Sprawdź kiedy nie jest juz konieczne uzyskanie pozwolenia na urządzenie loterii fantowych i kto może dokonać ekspertyzy losów lub innego dowodu udziału w grze lub kartonu.

Z dniem 14 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 134, poz. 779), która znowelizowała ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) w zakresie urządzania loterii fantowych. W wyniku ww. nowelizacji ustawy zostały wprowadzone uproszczone zasady urządzania loterii fantowych i gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy o grach hazardowych (tzw. małe loterie fantowe i gra bingo fantowe).

 

Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. W 2011 r. kwota bazowa wynosi 3.394,58 zł, natomiast w 2012 r. kwota bazowa wynosi 3.560,83 zł.

Loterie fantowe i gra bingo fantowe, w których wartość puli wygranych jest większa od kwoty bazowej, organizowane są na ogólnych zasadach przewidzianych w ww. ustawie o grach hazardowych.

W świetle przepisów znowelizowanej ustawy małe loterie fantowe lub gra bingo fantowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej po dokonaniu ich zgłoszenia (art. 7 ust. 1a). Tym samym uzyskanie zezwolenia na urządzanie takich gier nie jest już wymagane.

Zgłoszenia małej loterii fantowej lub gry bingo fantowe, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej:

 1. jednego dyrektora izby celnej, dokonuje się dyrektorowi izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry;
 2. więcej niż jednego dyrektora izby celnej, dokonuje się dyrektorowi izby celnej, właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu (art. 32 ust. 3 i 4 w związku z art. 15 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o grach hazardowych zgłoszenie powinno zawierać:

 1. określenie rodzaju gry;
 2. nazwę i status prawny podmiotu zgłaszającego, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający;
 4. określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;
 5. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;
 6. dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;
 7. określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;
 8. zobowiązanie wypłacalności nagród;
 9. regulamin gry;
 10. oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;
 11. oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 12. wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;
 13. oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie, odpowiednio, loterii fantowych lub gry bingo fantowe. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy osoby te zostały zwolnione z obowiązku posiadania świadectw zawodowych.

Dotychczasowy wymóg dotyczący składania gwarancji wypłacalności nagród został zastąpiony obowiązkiem złożenia zobowiązania wypłacalności nagród, zaś dla udokumentowania okoliczności wymienionych w ww. pkt 10, 11 i 13 ww. ustawy, wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń.

Ponadto obowiązek składania ekspertyzy losów lub innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającej zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, został zastąpiony obowiązkiem wskazania wzoru losu lub innego dowodu udziału w grze lub kartonu, co także stanowi ułatwienie dla chcących urządzać takie gry.

Dochód z małych loterii fantowych i gry bingo fantowe musi być przeznaczany w całości na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

Regulamin małej loterii fantowej lub gry bingo fantowe nie podlega zatwierdzeniu przez organ Służby Celnej, tak jak ma to miejsce w przypadku dużych loterii fantowych i gry bingo fantowe. Elementy, jakie powinien zawierać regulamin, są określone w art. 61 ust. 2 ww. ustawy i nie uległy zmianie. Podmiot urządzający małą loterię fantową lub grę bingo fantowe ma obowiązek poinformować organ, któremu dokonał zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany (art. 60 ust. 5).

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia gry (art. 7 ust. 1a). Znowelizowane przepisy ww. ustawy nie zawierają wprawdzie regulacji dotyczących postępowania organów Służby Celnej w odniesieniu do złożonego zgłoszenia, niemniej jednak termin pomiędzy dokonaniem zgłoszenia a faktycznym rozpoczęciem małej loterii fantowej lub gry bingo fantowe pozwala organowi Służby Celnej na zweryfikowanie poprawności zgłoszenia oraz poinformowanie zgłaszającego o ewentualnych nieprawidłowościach.

Urządzający małą loterię fantową lub grę bingo fantowe bez dokonania zgłoszenia będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry (art. 89 ust. 1 pkt 1).

Istotnym ułatwieniem dotyczącym urządzania małych loterii fantowych lub gry bingo fantowe jest to, iż w świetle znowelizowanych przepisów urządzanie takich gier jest wolne od obowiązku:

 1. uiszczania opłat związanych z udzieleniem zezwolenia, wydaniem świadectwa zawodowego oraz egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 68-69 ww. ustawy,
 2. uiszczania podatku od gier, ponieważ urządzający nie są podatnikami podatku od gier w rozumieniu art. 71 ust. 1 ww. ustawy,
 3. składania deklaracji podatkowych oraz rozliczenia wyniku finansowego, wymienionych w art. 75 ust. 1 i 9 ww. ustawy,
 4. prowadzenia ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy.

Pozostałe zasady, uprawnienia, obowiązki i ograniczenia bądź zakazy przewidziane w ustawie o grach hazardowych są w zasadzie analogiczne jak w przypadku urządzania dużych loterii fantowych lub gry bingo fantowe.

Należy mieć także na uwadze, iż z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz.U. nr 226, poz. 1820) wynikają dla zgłaszającego dodatkowe obowiązki, m.in. dotyczące dokonania rozliczenia wyników loterii fantowej i gry bingo fantowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych z dniem 30 marca 2012 r. kompetencje dyrektorów izb celnych w zakresie przyjmowania zgłoszeń małych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przejmą naczelnicy urzędów celnych na podstawie art. 32 ust. 3a, 4a i 8 ustawy (art. 18 ustawy nowelizującej).

Ustawa o grach hazardowych nie zawiera ograniczeń dotyczących ilości urządzanych przez dany podmiot małych loterii fantowych i gier bingo fantowe. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wprowadzone liczne ułatwienia w zakresie urządzania małych loterii fantowych, zainteresowane podmioty powinny przeanalizować, czy np. nie zorganizować kilku małych loterii fantowych zamiast jednej dużej loterii z pulą wygranych znacznie przekraczającą kwotę bazową.

W związku z wprowadzonymi w 2011 r. ułatwieniami obecnie Minister Finansów nie planuje wprowadzenia zwolnień z opłat egzaminacyjnych oraz za uzyskanie zezwolenia na urządzanie loterii fantowych, w których wartość puli wygranych przekracza kwotę bazową. Należy mieć na uwadze, że jest to gra hazardowa podlegająca podobnym ograniczeniom i wymogom, jak pozostałe gry hazardowe.

Odnosząc się do art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o grach hazardowych, który nie precyzuje, kto jest uprawniony do dokonania ekspertyzy losów lub innego dowodu udziału w grze lub kartonu, należy przyjąć, iż do wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe możne zostać dołączona ekspertyza sporządzona przez dowolny podmiot uprawniony do sporządzania tego typu ekspertyz, np. biegłego, wyspecjalizowanego instytutu itp. Ustawodawca nie wprowadził w tym przypadku ograniczeń podmiotowych.

powrót Inne Uproszczone zasady organizowania loterii fantowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________