ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Złożenie deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości

wtorek, 10 stycznia 2012 16:24

Złożenie deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Deklarację (osoby prawne) lub informację (osoby fizyczne) na podatek od nieruchomości podatnicy mają obowiązek złożyć na formularzu o określonym urzędowo wzorze. Złożenie deklaracji na innym formularzu traktowane jest jak niezłożenie wymaganej deklaracji.

Podatnik jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości na formularzu obowiązującym na terenie gminy (miasta) właściwej miejscowo ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Za deklarację na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru można uznać jedynie deklarację sporządzoną według wzoru uchwalonego przez radę gminy (miasta) i obowiązującego na jej terenie.

Jeżeli przepis prawa nakłada na podatnika obowiązek złożenia deklaracji na formularzu według ustalonego wzoru a deklaracja ta zostanie złożona na innym formularzu, to należy uznać, iż podatnik nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku i deklaracji nie złożył.

Nie ma jednego ogólnie obowiązującego wzoru formularza w podatku od nieruchomości. To rada gminy (miasta) określa, w drodze uchwały, wzory formularzy; w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Rada gminy (miasta) może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

  • ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Osoba podatnika podatku od nieruchomości jest ustalana przez organ podatkowy na podstawie danych zawartych w deklaracjach, do których składania są zobowiązane osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lub na podstawie informacji o nieruchomości składanych przez osoby fizyczne.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmianie sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych w drodze decyzji ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W oparciu o tę decyzję osoba fizyczna płaci podatek (podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego).

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Osoby prawne

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane samodzielnie:

  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w podatku od nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Skutki złożenia deklaracji na niewłaściwym formularzu

Zatem, złożenie deklaracji na formularzu według wzoru innego niż ustalony uchwałą rady gminy nie stanowi wypełnienia obowiązku z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Złożenie przewidzianej w tym przepisie deklaracji oznacza złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości zgodne z wzorem ustalonym przez radę gminy. W rezultacie zadeklarowanie przez określonego podatnika podatku od nieruchomości danych dotyczących przedmiotu opodatkowania umożliwiających wymiar i pobór podatku na formularzu niezgodnym z wzorem ustalonym przez radę gminy nie jest wywiązaniem się z obowiązku złożenia deklaracji.

Upoważnia to organ podatkowy na podstawie art. 274a §1 Ordynacji podatkowej do wezwania podatnika do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na formularzu zgodnym z wzorem ustalonym przez radę gminy (miasta). Dalszą konsekwencją nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji jest odpowiedzialność karna określona w art. 56 §4 Kodeksu karnego skarbowego.

Przepis ten bowiem uznaje za wykroczenie skarbowe zachowanie podatnika, który pomimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, nie składa wymaganych prawem deklaracji. Natomiast podanie dodatkowo w deklaracji na podatek od nieruchomości danych dotyczących podatnika i podatku sporządzonej na obowiązującym wzorze deklaracji danych dotyczy podatnika i podatku, jeszcze innych, nie wymaganych przez ten wzór nie jest podstawą do stwierdzenia, że podatnik nie wywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji na obowiązującym wzorze. To samo dotyczy także wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

powrót Podatek od nieruchomości Złożenie deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________