ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej a zwolnienie z VAT

środa, 11 stycznia 2012 12:38

Usługi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej a zwolnienie z VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi medyczne związane z kosmetyką i poprawą własnego wizerunku, gdy celem ich wykonania jest uzyskanie komfortu psychicznego, a zatem dobrego samopoczucia przez osobę poddaną zabiegowi, nie zaś z leczeniem w ścisłym tego słowa znaczeniu mającym na celu przywrócenie kształtu czy wyglądu w wyniku wrodzonej lub przebytej choroby lub następstwem jej leczenia, czy też doznanych urazów, a zatem jako jeden z etapów procesu leczenia, by właśnie osiągnąć cel końcowy, tj. terapeutyczny (leczniczy) nie są zwolnione z VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 17 listopada 2011 r. (I SA/Sz 662/11).

W niniejszej sprawie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i wykonywał zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej, przy czym zabiegi stricte estetyczne stanowiły w przybliżeniu zaledwie 7% wszystkich wykonywanych zabiegów. Wykonywane operacje chirurgiczne lub chirurgiczno-rekonstrukcyjne, mogą być wykonane i refundowane w ramach państwowej służby zdrowia (np. NFZ), jednakże pacjenci chcąc uniknąć wielomiesięcznych kolejek oraz móc zachować prawo do swobodnego wyboru lekarza (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) decydowali się wykonać te zabiegi odpłatnie w placówce podatnika.

 

Do końca 2010 r. usługi te były zwolnione od podatku VAT. W związku ze zmianą ustawy o VAT, a w szczególności art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy określającym jako zwolnione od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej, powstał problem ze zdefiniowaniem pojęcia "zdrowia" użytego w cytowanym przepisie oraz z udowodnieniem charakteru każdego pojedynczego zabiegu.

Zgodnie z definicją pojęcia "zdrowie" przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (której Polska jest członkiem od 7 kwietnia 1948 r.), przez zdrowie należy rozumieć "kompletny - fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan, a nie tylko brak choroby lub kalectwa.

Organ podatkowy wskazał, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U UE L 06 347 1 ze zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają: opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medycznej i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

W przeciwieństwie zatem do stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z którym wyznaczenie zakresu zwolnienia usługi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług następowało poprzez zidentyfikowanie usługi (czynności) w klasyfikacji statystycznej (PKWiU), w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sąd rozstrzygający sprawę wskazał, że z dyspozycji przepisów art. 43 i ustawy o VAT i art. 132 Dyrektywy wprost wynika, że wskazują one zakres przedmiotowy i podmiotowy. W zakresie przedmiotowym art. 43 ustawy o VAT znajdują się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, i tylko te podlegają zwolnieniu od podatku VAT, w zakresie zaś przedmiotowym art. 132 Dyrektywy zwolniona jest od podatku VAT usługa obejmująca opiekę szpitalną i medyczną oraz ściśle z nimi związane czynności.

W sprawach C-394/04 i 395/04 pomiędzy Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AEa Ypourgos Oikonomikon (Grecja) Trybunał Sprawiedliwości uznał, że usługi te nie mogą być uważane za działalność ściśle związaną z opieką szpitalną i medyczną, jeżeli usługi, co do zasady, nie są konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu, tj. poprawy zdrowia osoby hospitalizowanej. Świadczenie tych usług, które polepszają komfort i dobre samopoczucie osób hospitalizowanych, nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 13 (A)(1)(b) VI Dyrektywy, obecnie art. 132 ust.1 lit.b Dyrektywy VAT. Inaczej może być tylko wówczas, gdy usługi te są konieczne do osiągnięcia celów terapeutycznych, którym służą usługi opieki szpitalnej i medycznej, w ramach której są świadczone.

W świetle przedstawionego stanowiska Trybunału zachodzi zatem podstawa do uznania, że jeżeli usługa w zakresie opieki szpitalnej i medycznej ma na celu jedynie zapewnienie komfortu psychicznego, nie podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Zgodzić się zatem należy ze stanowiskiem organu, w oparciu o przedstawiony przez stronę stan faktyczny sprawy, że zabieg związany z korektą garbatego nosa nie wiąże się z wyeliminowaniem skrzywionej przegrody nosowej mającej negatywny wpływ na zdrowie pacjenta, poprzez powodowanie dolegliwości chorobowych (co mogłoby korzystać ze zwolnienia od podatku), a jedynie ma na celu poprawę nieakceptowanego przez daną osobę własnego wizerunku, i taka usługa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. W takim bowiem przypadku trudno uznać, że jest to usługa w zakresie opieki medycznej mająca na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia.

Zwolnienie od podatku nie będzie przysługiwało także – jak słusznie wskazał organ podatkowy - w stosunku do usługi związanej z plastyką mięśni prostych pacjentki, która po dwóch ciążach "nie akceptuje wyglądu swojego brzucha", operacji powiększenia piersi preparatem Macrolane związanej z "wiotkością piersi, które nastąpiło po urodzeniu dziecka", czy też zabiegu opisanego jako "operacja rekonstrukcyjna L90/N64 obustronny polaktacyjny zanik gruczołów piersiowych". Zabiegi te związane są ze zmianami, które nastąpiły po przebytej ciąży i porodzie, a zatem trudno uznać je za zabiegi, służące profilaktyce czy też ratowaniu zdrowia.

Również w odniesieniu do przeprowadzonego zabiegu związanego z niedorozwojem czerwieni wargi górnej należy zgodzić się z organem podatkowym, że zły nastrój psychiczny z powodu "małej wargi", co "uniemożliwia szminkowanie ust", nie jest przesłanką do objęcia usługi zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, przy czym należy tu podkreślić, że ta kwalifikacja zabiegu nie zawiera opinii psychologa, opiera się jedynie na opinii specjalisty chirurgii plastycznej.

Sąd podzielił również stanowisko organu podatkowego, że z tych samych względów ze zwolnienia od podatku nie korzysta zabieg związany z opadaniem powiek górnych, jak również zabieg dotyczący wiotkości twarzy i opadania powiek górnych. Skarżąca spółka bowiem jako podmiot zajmujący się opieką zdrowotną, jest najlepiej zorientowany, że tego typu "zjawiska" są zwykłym następstwem procesu starzenia się organizmu ludzkiego, a nie wynikające ze stanu chorobowego. Opadające powieki czy też obwisające części podbródka i zarysu żuchwy, powodujące brak akceptacji własnego wyglądu - tak jak w pozostałych wskazanych przypadkach - nie stanowią przesłanki do objęcia usługi zwolnieniem od podatku VAT.

Z tych też względów Sąd zgodził się z organem podatkowym, jak również mając na uwadze, że spółka skarżąca zasadnie opodatkowała opisaną w usługę 23% stawką podatku VAT, że brak podstaw do przyjęcia za prawidłowe stanowiska o zasadności wystawienia faktury korygującej i zastosowania w tym przypadku zwolnienia od podatku.

Z samego już opisu stanu faktycznego przedstawionego przez skarżącą stronę wynikało, że wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej, wskazując przy tym, że w pierwszej kolejności pacjent podlegał badaniu przez lekarza specjalistę chirurgii plastycznej co do rodzaju planowanego zabiegu.

Rozpoznanie obejmowało zatem przedmiot zabiegu, a nie urazu lub choroby, a kwalifikacji tej dokonywał lekarz specjalista chirurgii plastycznej, którą wspomaga opis psychologa, i to nie w każdym przypadku. A zatem, każde z przeprowadzonych badań zostaje opisane w karcie kwalifikacyjnej do zabiegu, stanowiącej dokument potwierdzający charakter planowanego zabiegu. Opisane zabiegi - operacja rekonstrukcyjna garbatego nosa, plastyka mięśni prostych, rekonstrukcja niedorozwiniętych gruczołów piersiowych, rekonstrukcja górnych powiek, niedorozwój czerwieni wargi górnej, rekonstrukcja górnych powiek, korekta konturów twarzy, podbródka i zarysu żuchwy – kwalifikowane do zabiegu zostały przez lekarza specjalistę chirurgii plastycznej, jak i psychologa, i nie wynika z nich stan zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, lub by miały zapobiec utarcie zdrowia lub życia, a w ocenie Sądu o takie czynności w ramach usług w zakresie opieki medycznej i szpitalnej chodzi. Poddanie się powyższym zabiegom nie wynikało z procesu leczenia, nie służyły one bowiem profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak wymaga tego przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, a jedynie wynika z braku akceptacji własnego wyglądu, co potwierdzają jednoznacznie opisy psychologa.

Oczywiście przedstawione stanowisko w sprawie nie oznacza, że inne dokonywane zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej również nie będą podlegać zwolnieniu podatkowemu. O ile bowiem wykonanie takiej usługi będzie konieczne dla osiągnięcia celu terapeutycznego (znaczenie pojęcia "terapia" według Słownika Języka Polskiego PWN oznacza "leczenie"), a zatem celu leczniczego, taka usługa będzie przedmiotem zwolnienia od podatku VAT.

Zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT podlegają operacje plastyczne wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. A zatem, jak słusznie wskazał organ podatkowy, że od podatku zwolnione są operacje plastyczne o charakterze rekonstrukcyjnym, jednakże przeprowadzane w wyniku doznanego urazu bądź przebytej choroby.

Zatem ww. zabiegi nie mają charakteru leczniczego, gdyż nie wyczerpują ustawowych znamion przypisanych dla usług w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Z ich opisu wynika bowiem, że związane są przede wszystkim z kosmetyką i poprawą własnego wizerunku, a celem ich wykonania jest uzyskanie komfortu psychicznego, a zatem dobrego samopoczucia przez osobę poddaną zabiegowi, nie zaś z leczeniem w ścisłym tego słowa znaczeniu mającym na celu przywrócenie kształtu czy wyglądu w wyniku wrodzonej lub przebytej choroby lub następstwem jej leczenia, czy też doznanych urazów, a zatem jako jeden z etapów procesu leczenia, by właśnie osiągnąć cel końcowy, tj. terapeutyczny (leczniczy).

powrót VAT Usługi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej a zwolnienie z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________