ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Opłata skarbowa. Od czego, ile, kiedy, gdzie zapłacić. Jak uzyskać zwrot opłaty skarbowej

środa, 11 stycznia 2012 15:11

Opłata skarbowa. Od czego, ile, kiedy, gdzie zapłacić. Jak uzyskać zwrot opłaty skarbowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opłatę skarbową płacimy, gdy rejestrujemy się dla potrzeb VAT, składamy pełnomocnictwo do akt, zawieramy małżeństwo, chcemy zatwierdzić projekt budowlany, przedłużamy koncesję na sprzedaż alkoholu, staramy się o duplikat książeczki wojskowej lub po prostu potrzebujemy jakiegoś zaświadczenia.

Sprawdź, co podlega opłacie skarbowej, jaka jest jej wysokość, gdzie i ile należy zapłacić oraz kiedy można wnosić o zwrot opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
 • wydanie zaświadczenia na wniosek
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wyłączenia z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej, m.in.:

 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Nie podlega także opłacie skarbowej:

 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione
 • dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Stawki opłaty skarbowej

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku lub zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia i ciąży na wnioskodawcy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopi powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie załatwiającym sprawy z zakresu administracji publicznej i ciąży solidarnie na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Zapłata opłaty skarbowej

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek, a także u inkasenta, o ile został ustanowiony. Opłatę można również opłacić w formie przelewu bankowego na konto właściwego organu podatkowego.Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia tej opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek, który powinien być złożony do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej zapłaty.

Właściwość organów podatkowych

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję)
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
powrót Opłaty lokalne Opłata skarbowa. Od czego, ile, kiedy, gdzie zapłacić. Jak uzyskać zwrot opłaty skarbowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________