ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Podatki i składki ZUS można zapłacić w okienku kasowym lub biurze usług płatniczych

środa, 11 stycznia 2012 15:36

Podatki i składki ZUS można zapłacić w okienku kasowym lub biurze usług płatniczych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 24 października 2011 r. podatki oraz składki ZUS można zapłacić w okienku kasowym.

Dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199, poz. 1175) podatnicy mogą zapłacić podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne w okienku kasowym instytucji płatniczej oraz w biurze usług płatniczych. Prowadzenie tzw. okienek kasowych stało się działalnością regulowaną, poddaną nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Ustawa o usługach płatniczych reguluje, m.in. zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za pośrednictwem agentów tych podmiotów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami.

Katalog podmiotów uprawnionych do świadczenia usług płatniczych - dostawców usług płatniczych, jest zamknięty. Znajdują się w nim istniejące podmioty, np. banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ale także nowe podmioty, regulowane, poddane nadzorowi KNF - instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych.

Biura usług płatniczych, w porównaniu z instytucjami płatniczymi i innymi dostawcami usług płatniczych, są objęte mniejszymi wymogami ustawowymi, ale też mogą świadczyć usługi płatnicze w ograniczonym zakresie (jedynie przekaz pieniężny, w tym wpłaty na rachunki), na ograniczoną skalę (ich obroty nie mogą przekroczyć równowartości kwoty 500.000 euro miesięcznie) oraz na terytorium ograniczonym do Rzeczypospolitej Polskiej, jako podmioty wyłączone z zastosowania zasady jednolitego paszportu.

Działalność w formie biur usług płatniczych mogą prowadzić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Działalność ta jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) - nie wymaga zezwolenia i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF. Wpis do rejestru następuje w oparciu o poprawny pod względem formalnoprawnym wniosek oraz o oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogów wynikających z przepisów prawa. Działalność w charakterze biura usług płatniczych może być wykonywana łącznie z inną działalnością gospodarczą, o ile inaczej nie stanowią przepisy regulujące tę inną działalność.

Zmiany w niektórych obowiązujących przepisach, m.in. w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), umożliwiają płatnikom dokonywanie wpłat składek ubezpieczeniowych również za pośrednictwem instytucji płatniczych i biur usług płatniczych. Instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych mogą przyjmować wpłaty składek ubezpieczeniowych realizując obowiązek stosowania wymogów z tym związanych wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak również z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 49 tejże ustawy.

Zmiana ust. 1 w art. 25 Prawa dewizowego, powoduje, że biura usług płatniczych zostały włączone do krajowych instytucji płatniczych oraz oddziałów unijnych instytucji płatniczych do grona podmiotów uprawnionych do pośredniczenia w dokonywaniu przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym, których wartość przekracza równowartość 15.000 euro.

Zatem rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem:

1)   uprawnionych banków lub
2)   krajowych instytucji płatniczych lub oddziałów unijnych instytucji płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych
- jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15.000 euro.

Należy wskazać, iż w art. 112a ust. 1 Prawa bankowego jest wyraźnie określony termin, w którym banki mają obowiązek realizować wpłaty dokonywane gotówką oraz polecenia przelewu dotyczące należności publicznoprawnych (podatków i opłat), do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe zmieniła ww. 5-dniowy termin na 2 dni robocze od dnia przyjęcia gotówki lub obciążenia rachunku bankowego posiadacza tego rachunku (do czasu wejścia w życie ww. ustawy, co nastąpiło dnia 27 sierpnia 2009 r., był to termin 5 dni roboczych od dnia przyjęcia gotówki lub obciążenia rachunku bankowego posiadacza tego rachunku).

Termin realizacji płatności z tytułu należności publicznoprawnych poddanych przepisom Ordynacji podatkowej, jako przepisom administracyjnoprawnym - nie może być przedmiotem uzgodnień między podatnikiem a organami podatkowymi i nie może budzić wątpliwości.

W związku do należności publicznoprawnych, poddanych przepisom Ordynacji podatkowej i Wspólnotowemu Kodeksowi Celnemu, płatnik i jego dostawca nie mogą uzgodnić terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2, jako dłuższy niż 3 dni robocze, czy nawet przedłużony jeszcze o kolejny dzień roboczy w odniesieniu do transakcji płatniczych inicjowanych w formie papierowej.

Termin realizacji płatności ww. należności, nie tylko nie może być przedmiotem uzgodnień między podatnikiem (czy też dostawcą usług płatniczych) a organami podatkowymi, ale ponadto terminy zapłaty należności podatkowych nie powinny budzić najmniejszych wątpliwości, ponieważ uchybienia w tym zakresie miałyby doniosłe skutki.

powrót Inne Podatki i składki ZUS można zapłacić w okienku kasowym lub biurze usług płatniczych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________