ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zbycie gruntu przez wspólnika spółki cywilnej

czwartek, 12 stycznia 2012 19:10

Zbycie gruntu przez wspólnika spółki cywilnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprzedaż nieruchomości gruntowej po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu, a w konsekwencji i wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Skoro nieruchomość została nabyta na zasadzie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, bowiem w spółce cywilnej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki, to zniesienie współwłasności ww. nieruchomości, nie stanowi nabycia w takim zakresie w jakim w wyniku tej czynności cywilnoprawnej nie dochodzi do nabycia ponad przysługujący uprzednio udział.

 

 

W interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach określił skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowej w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Nie dotyczy to składników majątku, które zbywane są w ramach działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy).

Odrębnym źródłem przychodów jest bowiem pozarolnicza działalność gospodarcza, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 14 ust 1-2 ww. ustawy).

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane, w tym z powodu jej likwidacji. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, iż przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy nie wymienia wszystkich przychodów z działalności. Natomiast przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wskazuje na niektóre rodzaje przychodów zaliczanych również do przychodów z działalności gospodarczej ("Przychodem z działalności gospodarczej są również:").

Jak wykazuje analiza przytoczonych powyżej uregulowań prawa podatkowego, rodzajowy katalog przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest ograniczony. Wymienione kategorie przychodów mają charakter przykładowy, otwarty.

Zatem w myśl powyższego, odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej wykorzystywanej w działalności, nie ujętej w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w sytuacji gdy nie stanowi ona majątku trwałego), stanowiłoby w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w cytowanym art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiotu, który faktycznie przedmiotową nieruchomość wykorzystywałby dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie ma bowiem przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania.

W niniejszej sprawie podatnik wraz ze swoim wspólnikiem zakupili nieruchomość (31 stycznia 2006 r.) w postaci działki na cele prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ze względu jednak na brak drogi dojazdowej działka ta nigdy nie była użytkowana do celów tej działalności. Zakup ww. nieruchomości sfinansowany był kredytem zaciągniętym na spółkę cywilną, jednak żadne wydatki dotyczące tego kredytu (prowizje, odsetki itp.) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej. Nabyta nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i żadne wydatki z nią związane nigdy nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów tej działalności.

Zatem, w przypadku zbycia tej nieruchomości nie mamy do czynienia z uzyskaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nieruchomość ta nie była bowiem ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nigdy nie wykorzystywano jej też w działalności gospodarczej podatnika. Żadne wydatki poniesione i związane z nabyciem nieruchomości nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Brak jest zatem jakichkolwiek przesłanek, by uznać, że przedmiotowa nieruchomość gruntowa miała związek z prowadzoną przez podatnika w formie spółki cywilnej pozarolniczą działalnością gospodarczą co skutkowałoby, koniecznością uznania przychodu uzyskanego ze sprzedaży tej nieruchomości za przychód z działalności gospodarczej. Zbycie tej nieruchomości nie będzie bowiem zbyciem środka trwałego, ani też zbyciem składnika majątku funkcjonalnie powiązanego z działalnością gospodarczą. Bez znaczenia przy tym jest okoliczność, iż nieruchomość została nabyta z zamiarem wykorzystania jej na potrzeby prowadzonej przez podatnika w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, skoro nigdy nie była w tym celu wykorzystywana.

Zatem przychód uzyskany przez podatnika ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, której jest współwłaścicielem, jeżeli sprzedaż ta nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, będzie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie w wysokości przypadającego na niego udziału jaki posiada w przedmiotowej nieruchomości.

Stosownie bowiem do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

 Jednocześnie zauważyć należy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Z tej też przyczyny podatnik będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku z tytułu sprzedaży tej nieruchomości gruntowej.

Stosownie bowiem do treści art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.), podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele mieszkaniowe (określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e).

Jeżeli zatem podatnik dokona zbycia przedmiotowej nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a uzyskany przychód przeznaczy na wskazane w ww. przepisie cele mieszkaniowe, to będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w tym przepisie.

Dla właściwej kwalifikacji przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej w opisanym przypadku nie ma znaczenia, iż nieruchomość ta została nabyta na zasadzie wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, bowiem w spółce cywilnej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej. Natomiast ewentualne zniesienie współwłasności ww. nieruchomości, nie stanowi nabycia w takim zakresie w jakim w wyniku tej czynności cywilnoprawnej nie dochodzi do nabycia ponad przysługujący uprzednio udział.

powrót Podatki dochodowe Zbycie gruntu przez wspólnika spółki cywilnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________