ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zmiana przepisów o różnicach kursowych

czwartek, 12 stycznia 2012 20:01

Zmiana przepisów o różnicach kursowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących ustalania różnic kursowych. Weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 178 poz. 1059). Sprawdź na czym polegają zmiany.

W myśl zmienionych przepisów (art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przy obliczaniu różnic kursowych, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

 

Na czym polega zmiana - jak było

W obowiązującym stanie prawnym przepisów podatkowych od dnia 1 stycznia 2007 r. do końca 2011 r. przy zastosowaniu odpowiednich kursów walut, tj. kursu faktycznie zastosowanego oraz średniego NBP, różnice kursowe powstawały w sytuacjach określonych w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Faktycznie zastosowany kurs waluty obcej nie był tylko kursem pieniężnej wymiany, to znaczy nie wiązało się go wyłącznie z sytuacjami związanymi z zakupem lub sprzedażą walut. Faktycznie zastosowany kurs waluty był to taki kurs, po jakim dokonywało się faktycznej wyceny waluty obcej w celu ustalania różnic kursowych.

Przy podatkowej metodzie ustalania różnic kursowych w ramach faktycznie zastosowanego kursu walut uwzględniane mogły być różne kursy walutowe, w tym bankowe. Ustalenie podatkowych różnic kursowych w oparciu o kurs bankowy, pełniący funkcję kursu faktycznie zastosowanego, stanowiło podstawę uwzględnienia różnic kursowych. Jeżeli operacje walutowe były przeprowadzone przez rachunek bankowy, organy podatkowe jednolicie uznawały za prawidłowe użycie bankowego kursu walutowego.

Ustalanie różnic kursowych w oparciu o kurs średni NBP, jako kurs faktycznie zastosowany wynikało z brzmienia art. 15a ust. 4 (odpowiednio art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w myśl którego, jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty (np. przeliczenia operacji po kursie bankowym), przyjmuje się kursy średnie NBP.

Na gruncie przepisów podatkowych przy ustalaniu różnic kursowych dominowało zastosowanie kursu faktycznego, a dopiero, jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie tego kursu waluty w danym dniu, przyjmowąło się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Różnice kursowe według ustawy o rachunkowości

W świetle art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie waluty:

  • faktycznie zastosowanym, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
  • średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - jeżeli charakter operacji wskazuje, iż nie jest zasadne zastosowanie innego kursu.

Przy ustaleniu różnic kursowych według zasad podatkowych podstawą była wycena w oparciu o kurs faktycznie zastosowany, a w rachunkowości ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań. Faktycznie zastosowany kurs waluty obcej nie jest zdefiniowany ani w przepisach prawa podatkowego, ani bilansowego, co powodowało niepewność przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych.

Nowe zasady ustalania różnic kursowych

Zmiana wprowadzona w art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miała na celu uproszczenie podatkowych zasad ustalania różnic kursowych oraz ich ujednolicenie z przepisami art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zastosowano rozwiązanie, zgodnie z którym przy ustalaniu różnic kursowych należy uwzględniać kursy faktycznie zastosowane w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub kupna walut obcych.

W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Zasadniczo oznacza to uproszczenie dla podatników prowadzących księgi rachunkowe (obowiązuje ta sama zasada w podatkach i na gruncie rachunkowości), oraz usankcjonowanie dotychczasowej praktyki w przypadku podatników prowadzących KPiR.

powrót Podatki dochodowe Zmiana przepisów o różnicach kursowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________