ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Zapasy wyrobów węglowych mogą podlegać akcyzie. Wspólnota mieszkaniowa jest zwolniona z akcyzy

wtorek, 17 stycznia 2012 22:33

Zapasy wyrobów węglowych mogą podlegać akcyzie. Wspólnota mieszkaniowa jest zwolniona z akcyzy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom od akcyzy, posiadający zapasy wyrobów węglowych nabyte przed dniem 2 stycznia 2012 r., zużywając te wyroby po dniu 1 stycznia 2012 r. na cele opałowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu z tytułu użycia tych wyrobów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie akcyzą wyrobów przeznaczonych do celów opałowych, takich jak węgiel kamienny, brunatny i koks (tzw. wyrobów węglowych), zostało wprowadzone przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 3, poz. 11). Od dnia publikacji tej ustawy, tj. od ok. 2 lat, wiadomo było, iż ww. wyroby węglowe jako należące do grupy wyrobów energetycznych są wyrobami podlegającymi podatkowi akcyzowemu (art. 86 ust. 1 pkt 1) według stawki określonej w art. 89 ust.1 pkt 1 o podatku akcyzowym.

Jednakże stosownie do art. 18a dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej Polska mogła stosować okres przejściowy do 1 stycznia 2012 r. dla dostosowania swojego krajowego poziomu opodatkowania węgla i koksu dla celów grzewczych. Z uwagi na wynegocjowany przez Polskę okres przejściowy, w art. 163 ustawy o podatku akcyzowym, przewidziano do dnia 1 stycznia 2012 r. zwolnienie od akcyzy węgla i koksu objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, przeznaczonych do celów opałowych.

Dokonana pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu RP zmiana ustawy o podatku akcyzowym nie wprowadziła zatem opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, bowiem opodatkowanie takie wprowadzono już w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zmiana przepisów stanowiła jedynie naturalną konsekwencję uregulowania sytuacji podatkowej wyrobów węglowych w związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązującego dotychczas zwolnienia od akcyzy.

Mając na względzie specyfikę obrotu ww. wyrobami węglowymi, ustawodawca, dążąc do maksymalnej redukcji obciążeń związanych z ich obrotem, zdecydował się opodatkować je na ostatnim etapie obrotu, tj. w momencie sprzedaży podmiotowi, który zużyje wyroby węglowe i nie będzie korzystał z żadnego zwolnienia ze względu na przeznaczenie.

 

Jednocześnie zaznaczyć należy, że wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących zapasów wyrobów węglowych zgromadzonych przed 2 stycznia 2012 r. nie było konieczne, ponieważ wydobycie, produkcja, a także posiadanie wyrobów węglowych nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

W związku z powyższym sam fakt posiadania po 1 stycznia 2012 r. zapasów wyrobów węglowych nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, a co za tym idzie - posiadanie wyrobów węglowych nie spowoduje, że staną się one z dniem 2 stycznia 2012 r. podatnikami akcyzy. Skoro posiadanie wyrobów węglowych nie zostało wskazane jako przedmiot opodatkowania akcyzą, nie można było także wprowadzić przepisu przejściowego zobowiązującego podmioty posiadające zapasy wyrobów węglowych do dokonania spisu z natury tych wyrobów, bowiem oznaczałoby to de facto nakładanie obowiązków podatkowych w akcyzie na podmioty niebędące jej podatnikami.

Natomiast wprowadzenie przepisów przejściowych przewidujących zwolnienie od akcyzy dla podatników zużywających po dniu 1 stycznia 2012 r. zgromadzone przed tą datą zapasy wyrobów węglowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej byłoby niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego.

W sytuacji gdy podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom od akcyzy, posiadający zapasy wyrobów węglowych nabyte przed dniem 2 stycznia 2012 r., zużyje te wyroby po dniu 1 stycznia 2012 r. na cele opałowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu z tytułu użycia tych wyrobów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 9a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym).

Obowiązek podatkowy będzie w tym przypadku powstawał systematycznie w miarę zużywania tych wyrobów węglowych i tak samo podmiot ten będzie obowiązany składać deklaracje podatkowe w akcyzie i dokonywać jej rozliczenia od zużytych wyrobów węglowych. Jednakże ten sam podmiot nabywając wyroby węglowe po dniu 1 stycznia 2012 nie będzie już obowiązany dokonać rozliczenia akcyzy związanej z nabywanymi wyrobami węglowymi, gdyż podatnikiem będzie podmiot sprzedający te wyroby.

Podmioty zużywające wyroby węglowe do celów uprawniających do zwolnienia będą korzystały ze zwolnienia. Natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą i niezużywające wyrobów węglowych do celów uprawniających do zastosowania jakiegokolwiek zwolnienia będą zobowiązane do uiszczenia podatku akcyzowego.

Z kolei użycie wyrobów węglowych w kotłowni wspólnoty mieszkaniowej rozumianej jako ogół właścicieli lokali (gospodarstw domowych) wchodzących w skład określonej nieruchomości będzie zwolnione od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, tzn. będzie podlegać zwolnieniu od akcyzy przewidzianym dla gospodarstw domowych.

Pojęcie "gospodarstwa domowego" jest pojęciem z zakresu ekonomii. Zauważyć należy, że nie ma obowiązku definiowania każdego określenia czy zwrotu, którym posługuje się ustawodawca na gruncie przepisów konkretnej ustawy. Definicje stosuje się tylko wtedy, gdy danemu pojęciu nadaje się znaczenie odbiegające od powszechnego jego rozumienia.

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 14 grudnia 2011 r. udzielonej przez Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

powrót Akcyza Zapasy wyrobów węglowych mogą podlegać akcyzie. Wspólnota mieszkaniowa jest zwolniona z akcyzy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________