ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wydatki na bramę wjazdową a koszty uzyskania przychodu

środa, 18 stycznia 2012 15:24

Wydatki na bramę wjazdową a koszty uzyskania przychodu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wydatków poniesionych na wymianę bramy wjazdowej do części prywatnej nieruchomości, nie można uznać za koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 30 grudnia 2011 r.).

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

 

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  1. pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  2. nie znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. być właściwie udokumentowany.

Generalnie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie poniesione, racjonalnie uzasadnione wydatki poza enumeratywnie wskazanymi w ustawie, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą to być koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami lub zachowaniem źródła przychodu.

Wskazać przy tym należy, iż obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu - każdorazowo spoczywa na podatniku.

Zauważyć również należy, iż przez sformułowanie "w celu" należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot "celowości", jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo - skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (doprowadzić do zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu).

Na względzie mieć także należy, że istnieje grupa wydatków, które osoby fizyczne ponoszą niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też jej nie prowadzą. Należą do nich wydatki osobiste, np. wydatki dotyczące zapewnienia sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz polepszenia tych warunków.

Zatem, możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności w momencie dokonywania wydatku, będzie on miał potencjalne odzwierciedlenie w przychodach.

W niniejszej sprawie podatnik zamierzał wymienić bramę wjazdową rozwieralną, uszkodzoną przez samochody dostawcze wjeżdżające do sklepu, na bramę przesuwną wyposażoną w napęd elektryczny. Brama oraz płot betonowy oddzielały część przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej od części prywatnej. Na część prywatną nie było wydzielonego wjazdu, wjazd do części prywatnej odbywał się przez część nieruchomości, na której prowadzona była działalność gospodarcza. Ogrodzenie nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i nie są naliczane odpisy amortyzacyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę, fakt, czy brama wjazdowa do prywatnej części nieruchomości podatnika zostanie wymieniona, czy też nie, nie ma wpływu na powstanie źródła przychodu (w tym przypadku z działalności gospodarczej), ani nie ma wpływu na jego wysokość.

Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, iż istnieje ścisły związek przyczynowo skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatków związanych z wymianą bramy wjazdowej, a uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej. Zauważyć należy, iż obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie ww. związku.

Wydatki poniesione na wymianę bramy wjazdowej do części prywatnej z części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, są związane bezpośrednio z zaspokojeniem własnych potrzeb życiowych podatnika i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

powrót Podatki dochodowe Wydatki na bramę wjazdową a koszty uzyskania przychodu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________