ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Preferencje podatkowe dla podatników wychowujących dzieci

czwartek, 19 stycznia 2012 22:03

Preferencje podatkowe dla podatników wychowujących dzieci

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

System podatkowy przewiduje szereg preferencji podatkowych dla osób wychowujących dzieci. Jednakże duża liczba podatników osiąga zbyt niskie dochody, by skorzystać z ulgi. Stąd planowane zmiany w zasadach odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej.

Podstawowym celem systemu podatkowego jest funkcja fiskalna. Jednakże ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przewiduje szereg preferencji podatkowych, które są adresowane do rodzin wychowujących dzieci, w tym także określoną w art. 27f, tzw. ulgę prorodzinną.

 

W exposé wygłoszonym przez prezesa Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2011 r. zapowiedziane zostały zmiany w stosowaniu tego odliczenia polegające na wykluczeniu z ulgi podatnika wychowującego jedno dziecko i uzyskującego dochody w wysokości przekraczającej kwotę 85.528 zł (pierwszy przedział skali podatkowej).

Natomiast osoba wychowująca tylko jedno dziecko, uzyskująca dochody mieszczące się w pierwszym przedziale skali podatkowej, jak również osoba wychowująca dwoje dzieci, bez względu na wysokość uzyskanego w roku podatkowym dochodu, będzie miała prawo do dokonywania odliczenia na obecnych zasadach.

Podwyższeniu ulegnie kwota odliczenia dla podatników wychowujących co najmniej troje dzieci. W tym przypadku ulga prorodzinna na trzecie i każde kolejne dziecko ulegnie zwiększeniu o 50%. Zmiana ta oznacza, iż rodziny wielodzietne zyskają możliwość dodatkowego wsparcia ze strony państwa.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje szereg innych preferencji podatkowych, które są adresowane do rodzin wychowujących dzieci. System podatkowy umożliwia szczególny sposób opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, wynikający z postanowień art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków preferencja polega na tym, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Z preferencyjnego opodatkowania małżonków można również skorzystać w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Ta regulacja podatkowa wspiera rodziny, w których jeden z małżonków nie pracuje zawodowo, np. z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

W przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci preferencja polega na tym, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko (z tej instytucji może skorzystać rodzic lub opiekun prawny, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, je żeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje także szereg zwolnień przedmiotowych w odniesieniu doświadczeń otrzymywanych na dzieci lub innych członków rodziny.

Przykładowo wolne od podatku dochodowego są:

 

 1. świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów oświadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów (art. 21 ust. 1 pkt 8),
 2. jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych (art. 21 us t. 1 pkt 9),
 3. przyznana, na podstawie odrębnych przepisów, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie, udzielona usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i wychowankom publicznych lub niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (art. 21 ust. 1 pkt 24),
 4. kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej (art. 21 ust. 1 pkt 26b),
 5. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 21 ust. 1 pkt 40),
 6. stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w ar t. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł (art. 21 ust. 1 pkt 40b ),
 7. dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:
 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78).

Z przytoczonych przepisów wynika, iż system podatkowy wspiera rodziny wychowujące dzieci. Odnosząc się do postulatów wprowadzenia innych preferencji podatkowych, szczególnie dla rodzin wielodzietnych, propozycja ta, choć wydaje się najprostszym i najskuteczniejszym sposobem wsparcia rodzin, nie spełni pokładanych w niej oczekiwań, gdyż nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego opodatkowują uzyskane dochody według skali podatkowej, a ta forma opodatkowania umożliwia korzystanie z preferencji i ulg. Przykładowo 19% podatek płacą podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy wybrali formę opodatkowania określoną w art. 30c ww. ustawy.

Opisane preferencje podatkowe (łączne opodatkowanie dochodów małżonków, szczególne opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci), odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku rodzin o niskich dochodach zazwyczaj uniemożliwia skorzystanie z pozostałych odliczeń. Ponadto obecnie duża cześć populacji wychowującej dzieci nie jest objęta systemem podatku dochodowego od osób fizycznych (rolnicy).

Z uwagi na zbyt niskie dochody z ulg podatkowych, w tym również z ulgi na dzieci, nie może korzystać każdego roku ok. 3,5 mln podatników, tj. ok. 14% podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest możliwe wskazanie, jaki odsetek w tej grupie podatników stanowią rodzice/opiekunowie dzieci. Z danych z rozliczenia podatku za 2010 r. wynika, iż z ulgi na dzieci korzysta co szósty podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tych względów system podatkowy nie powinien być głównym instrumentem polityki prorodzinnej.

powrót Podatki dochodowe Preferencje podatkowe dla podatników wychowujących dzieci

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________