ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Pakiety medyczne jako świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika są przychodem dla pracownika

poniedziałek, 23 stycznia 2012 14:37

Pakiety medyczne jako świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika są przychodem dla pracownika

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W kolejnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r.,  II FSK 438/10) orzekł, że pakiety medyczne jako świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika są przychodem tego ostatniego oraz że opodatkowaniu nie podlega wartość poszczególnych świadczeń medycznych, ale samo uprawnienie podatnika do ich wykorzystania.

Wyrok został wydany w wyniku oddalenia skargi na wcześniejsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 1016/09(,. w którym Sąd ten uznał racje Ministra Finansów w kwestii opodatkowania pakietów medycznych fundowanych pracownikom przez pracodawcę.

 

Minister Finansów stwierdził, że w przypadku zakupu przez pracodawcę pakietów medycznych uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania z określonych świadczeń medycznych przypadająca na pracownika wartość pakietu stanowi u tych pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Samo objęcie pracowników nieobowiązkową niepubliczną opieką zdrowotną stanowi dla tych pracowników świadczenie nieodpłatne, które stanowi przychód ze stosunku pracy. O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi, lecz samo otrzymanie przez pracownika uprawnienia (o określonej wartości pieniężnej), do skorzystania z usług medycznych w ramach wykupionego pakietu.

Zdaniem organu podatkowego ryczałtowy sposób opłacenia pakietów nie stanowi przeszkody przy ustaleniu przychodu z nieodpłatnego świadczenia jakim jest pakiet, gdyż jak wskazano rodzaj pakietu oraz liczba pracowników korzystających z opieki w ramach pakietów przesądza o wysokości ceny za pakiety, którą opłaca pracodawca. W takiej sytuacji możliwe jest ustalenie wartości pakietu przypadającej na poszczególnych pracowników.

W opinii organu podatkowego do przychodów pracowników nie zalicza się ta wartość pakietów medycznych, na podstawie której świadczone są usługi medyczne wchodzące w zakres świadczeń, które na podstawie art. 229 §6 Kodeksu pracy i innych przepisów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom.

W ocenie Sądu w rozpoznanej sprawie organ prawidłowo uznał, że wykupione przez pracodawcę na rzecz pracowników pakiety medyczne stanowią świadczenia w naturze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zdaniem składu orzekającego nabycie przez spółkę na rzecz jej pracowników abonamentu medycznego, którego wykupienie jest równoznaczne z uzyskaniem od zakładu opieki medycznej zobowiązania do wykonywania usług medycznych na rzecz osób, dla których abonament ten wykupiono, stanowi dla tych osób świadczenie w naturze. Opisany we wniosku pakiet - abonament na świadczenia medyczne, co do istoty nosi cechy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które nie jest finansowane ze środków publicznych.

W wyniku wykupienia na rzecz pracownika przez pracodawcę pakietu medycznego pracownik uzyskuje korzyść majątkową, gdyż bez uiszczania zapłaty za pakiet medyczny może korzystać ze świadczeń medycznych, które zakład medyczny świadczy innym klientom za odpłatnością. Tak więc nie ulega wątpliwości, że pakiet ma wartość majątkową i może być przedmiotem obrotu i z chwilą jego wykupienia osoba, której on przysługuje uzyskuje określone prawo majątkowe o określonej wartości.

Z tego względu w ocenie Sądu, w przypadku gdy pracodawca wykupuje pakiet medyczny na rzecz pracownika, pracownik ten uzyskuje nieodpłatne świadczenie w postaci opieki zdrowotnej i dlatego wartość pakietu na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ww. ustawy winna być uznana za przychód pracownika ze stosunku pracy.

Zdaniem Sądu skoro w rozpatrywanej sprawie do uzyskania świadczeń medycznych uprawnia samo wykupienie pakietu medycznego, to dla ustalenia wartości przychodu uzyskanego przez pracownika na rzecz, którego wykupiono pakiet nie ma znaczenia wartość usług medycznych, które wyświadczono następnie w ramach tego pakietu na rzecz pracownika. Za stwierdzeniem tym przemawia okoliczność, że w przypadku wszystkich pracowników odpłatność za pakiet jest jednakowa i na jej wysokość nie ma wpływu ilość świadczeń medycznych wykonanych na podstawie tych pakietów.

Przychód ten jest przychodem ze stosunku pracy, gdyż świadczenie nieodpłatne wykonywane jest przez pracodawcę na rzecz pracownika i podstawą jego uzyskania jest stosunek pracy. Organ podatkowy zasadnie zatem stwierdził, że opodatkowaniu podlegać będzie cześć abonamentu służąca finansowaniu świadczeń medycznych, których koszty nie obciążają pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy.

Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę nie podzielił poglądów wyrażonych w przedmiocie pakietów medycznych w powołanych w skardze wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 20 sierpnia 2008 r., III SA/Wa 625/08 i z dnia 11 września 2008 r., III SA/Wa 475/08, ponieważ nie zgadza się z postawioną w tych wyrokach tezą, według której nabycie pakietów medycznych na rzecz pracowników nie stanowi wykonania na rzecz tych pracowników nieodpłatnego świadczenia.

powrót Podatki dochodowe Pakiety medyczne jako świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika są przychodem dla pracownika

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________