Wynagrodzenie prokurenta. Jak opodatkować?
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wynagrodzenie prokurenta. Jak opodatkować?

wtorek, 24 stycznia 2012 12:06

Wynagrodzenie prokurenta. Jak opodatkować?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy spółka ma obowiązek rozliczyć jako płatnik wynagrodzenie prokurenta z urzędem skarbowym, czy też prokurent sam powinien rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 2 stycznia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wypowiedział się na temat kwalifikacji przychodu prokurenta i uznał go za przychód z innych źródeł.

 

Z wnioskiem o interpretację do organu podatkowego wystąpiła spółka, która jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem czynnym VAT. Prokurentem natomiast jest osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy, który:

  • jest udziałowcem spółki,
  • nie jest pracownikiem spółki,
  • nie pełni żadnej funkcji w organach spółki (oprócz bycia udziałowcem),
  • nie zawarł żadnej umowy cywilnoprawnej ze spółką, której przedmiotem byłoby świadczenie szeroko pojętych usług zarządzania lub wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

Prokurent pełni swoją funkcję jedynie na podstawie uchwały zarządu spółki i będzie pobierał wynagrodzenie za pełnienie ww. funkcji, którego wysokość zostanie określona uchwałą zarządu spółki (wynagrodzenia nie będzie regulować żadna umowa zawarta pomiędzy spółką a prokurentem).

Powstał zatem problem, czy spółka, jako płatnik, jest zobowiązana do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) z tytułu wynagrodzenia jakie osiąga prokurent powołany uchwałą zarządu spółki.

Organ podatkowy stwierdził, że wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Prokura, zgodnie z art. 1091 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera zamknięty katalog źródeł przychodów. Przy czym ustawodawca przewidział ewentualność zaistnienia przychodu, którego nie udałoby się jednoznacznie zakwalifikować do któregoś ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji przychód taki powinien być, co do zasady, kwalifikowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszący się do definicji przychodów z innych źródeł wskazuje, iż pod pojęciem tym należy rozumieć w "szczególności" przychody w nim określone, co oznacza, że katalog przychodów, zaliczanych do przychodów z innych źródeł, nie jest zamknięty.

Wynagrodzenie prokurenta nie może zostać zakwalifikowane do przykładowo takich źródeł przychodów jak stosunek pracy (umowa o pracę swoim zakresem nie obejmuje czynności związanych z prokurą, a ponadto w opisanej sprawie spółki nie wiąże, ani nie będzie wiązać, z prokurentem umowa o pracę), czy też działalności wykonywanej osobiście (podstawą wypłaty wynagrodzenia jest uchwała zarządu, a spółka nie ma zawartej z prokurentem umowy cywilnoprawnej regulującej wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta, czy też umowa o zarządzanie spółką).

Należy podkreślić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie definiują co należy rozumieć pod poszczególnym przychodem z konkretnego, danego źródła, tymczasem brak przepisów definiujących źródła przychodów określone w art. 10 ust. 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odniesienia do czynności wykonywanych w ramach prokury.

Zasadnym jest zatem zakwalifikowanie przychodu uzyskanego przez prokurenta do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł - na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku takiej kwalifikacji wynagrodzenia spółka dokonująca wypłaty wynagrodzenia prokurentowi nie będzie płatnikiem, a tym samym nie będzie mieć obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku. Na spółce ciąży jedynie obowiązek sporządzenia oraz przekazania prokurentowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów w trakcie roku (PIT-8C).

Na podstawie tak uzyskanej informacji prokurent wykaże wysokość swych przychodów i należnego podatku (PIT) w corocznym zeznaniu podatkowym i zapłaci należny podatek w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym prokurent uzyska przedmiotowe przychody.

powrót Podatki dochodowe Wynagrodzenie prokurenta. Jak opodatkować?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________