ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Czy i kiedy będzie podatek katastralny?

poniedziałek, 30 stycznia 2012 16:11

Czy i kiedy będzie podatek katastralny?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 12 stycznia 2012 r. wypowiedziało się na temat planów co do tzw. podatku katastralnego (SPS-023-362/11). Podatek katastralny to podatek od wartości nieruchomości.

W obecnym stanie prawnym podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest powierzchnia (grunty), powierzchnia użytkowa (budynki), a w przypadku budowli ich wartość (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

Podstawę wymiaru podatków, m.in. podatku od nieruchomości, stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Wynika to z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Dane dotyczące klasyfikacji gruntów, a w niektórych przypadkach rodzaju budynku stanowią podstawę ustalenia sposobu opodatkowania, stawek podatków, a także możliwości stosowania ulg i zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości. Na podstawie danych zawartych w księgach wieczystych ustala się właściciela (posiadacza), a w konsekwencji podatnika podatku od nieruchomości.

Informacje objęte powyższymi rejestrami mają zasadnicze znaczenie przy wymiarze podatku od nieruchomości na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Powołany przez prezesa Rady Ministrów Zespół do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach ma na celu w szczególności poprawę jakości i wiarygodności informacji o nieruchomościach gromadzonych w powołanych rejestrach publicznych, a także poprawę dostępności tych informacji.

Zgodnie z decyzją przewodniczącego Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania podzespołów w Zespole ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) powołano podzespoły:

 1. do rozpatrzenia prawnych i proceduralnych aspektów ZSIN;
 2. do spraw rozwoju infrastruktury technicznej;
 3. do rozpatrzenia organizacyjnych i finansowych aspektów ZSIN;
 4. do spraw opodatkowania nieruchomości.

Do zadań podzespołu do spraw opodatkowania nieruchomości należy:

 1. przeprowadzenie analizy systemu podatkowego;
 2. przygotowanie propozycji zmian przepisów;
 3. analiza systemu rejestracji cen transakcyjnych.

W celu wykonania tych zadań, zgodnie z projektem wytycznych dla prac podzespołów, podzespół:

 1. dokona analizy istniejącego systemu opodatkowania nieruchomości w zakresie związków z ZSIN oraz danych ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia potrzeb systemu podatkowego i przedstawi propozycje zmian;
 2. dokona analizy systemu rejestracji cen i wartości nieruchomości w aplikacji: czynności majątkowe oraz w rejestrach cen i wartości nieruchomości prowadzonych przez starostwa powiatowe oraz przedstawi propozycje zmian;
 3. przedstawi analizę dostępu organów podatkowych do danych ewidencji gruntów i budynków i przedstawi wnioski w tym zakresie.

Ze względu na to, że do dnia dzisiejszego Zespół ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach nie zatwierdził wytycznych dla prac podzespołów, podzespół nie rozpoczął prac analitycznych, przy czym zakres planowanych prac nie dotyczy zagadnienia podatku od wartości nieruchomości.

Także z wyjaśnień premiera Donalda Tuska do exposé wygłoszonego w Sejmie RP w dniu 18 listopada 2011 r. wynika, że nie planuje się wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie podlega harmonizacji w ramach Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zachowują więc swobodę polityki fiskalnej i sposób ustalania stawek tego podatku.

powrót Podatek od nieruchomości Czy i kiedy będzie podatek katastralny?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________