ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Akcyza na ambulansy. Stanowisko Ministerstwa Finansów

poniedziałek, 30 stycznia 2012 17:59

Akcyza na ambulansy. Stanowisko Ministerstwa Finansów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 23 stycznia 2012 r. wypowiedziało się na temat opodatkowania podatkiem akcyzowym dostawy ambulansów (SPS-023-720/11).

Dla celów poboru podatku akcyzowego definicja samochodu osobowego została zawarta w dziale V ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.). Zgodnie z art. 100 ust. 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703, przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Do dnia 28 lutego 2009 r., tj. do czasu obowiązywania ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.), ambulanse opodatkowane były w oparciu o odpowiedni kod PKWiU. Ambulanse, klasyfikowanie do kodu PKWiU 34.10.22-30.21, w minionym stanie prawnym podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w związku z ich sprzedażą przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju.

Natomiast od dnia 1 marca 2009 r., tj. od momentu wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.), ambulanse są opodatkowane na podstawie przynależności do określonego kodu Nomenklatury Scalonej (CN).

Ambulanse klasyfikowane do kodu CN 8703 w obecnym stanie prawnym opodatkowane są podatkiem akcyzowym. Wyjaśnić należy jednocześnie, iż Polska Norma (PN) stanowi jedynie uznane reguły techniczne i nie ma zastosowania do celów opodatkowania ambulansów podatkiem akcyzowym.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż czynnikiem decydującym o podleganiu opodatkowaniu danego typu pojazdu podatkiem akcyzowym jest jedynie klasyfikacja danego pojazdu do odpowiedniego kodu PKWiU (do 28 lutego 2009 r.) lub do CN (od 1 marca 2009 r.) dokonana przez jego właściciela.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. nr 1, poz. 11) zasadą jest, że to zainteresowany podmiot sam klasyfikuje dany samochód do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania tego samochodu.

Odnosząc się do skutków opodatkowania ambulansów akcyzą, wskazać należy, iż Ministerstwo Finansów, realizując częściowo wniosek Ministerstwa Zdrowia dotyczący zwolnienia ambulansów z opodatkowania akcyzą, wprowadziło z dniem 10 lipca 2009 r. do ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2009 r. przepis, iż w przypadku samochodów osobowych typu ambulans (8703) do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.

W kwestii rozważenia wydania interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wyjaśnić należy, iż wydaje je on w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Natomiast w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do twierdzenia, iż odpowiednie organy podatkowe właściwe w sprawie akcyzy, stosując przepisy, miałyby wątpliwości odnośnie do ich stosowania, stąd też wydanie interpretacji ogólnej nie znajduje uzasadnienia.

Wskazać należy ponadto, iż nie jest uzasadnione twierdzenie, iż nastąpiła zmiana podejścia organów podatkowych do kwestii ustalania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym od ambulansów, gdyż ewentualne rozbieżności w opodatkowaniu ambulansów (po 1 marca 2009 r.) mogą wynikać jedynie z przejścia od stosowania kodów PKWiU do stosowania kodów CN.

W efekcie tego może wystąpić sytuacja, iż pozycja CN 8703 obejmuje rodzaje ambulansów, które wcześniej, tj. do 28 lutego 2009 r., zawarte były pod innymi kodami PKWiU niż 34.10.22-30.21.

Jak posługiwać się klasyfikacją CN dla potrzeb ustalenia prawidłowego kodu dla ambulansów przeczytasz w artykule:
Jak ustalić kod CN dla ambulansu na potrzeby opodatkowania akcyzą.

powrót Akcyza Akcyza na ambulansy. Stanowisko Ministerstwa Finansów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________