ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Opodatkowanie wyrobów węglowych akcyzą. Zwolnienia ETS

piątek, 03 lutego 2012 09:58

Opodatkowanie wyrobów węglowych akcyzą. Zwolnienia ETS

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe zużywane w instalacjach objętych europejskim systemem handlu emisjami (ETS) podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego. Sprawdź warunki prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.: Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.), zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

 

Zwolnienia przysługują na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. nr 202, poz. 1248) oraz art. 31 a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.

Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych (art. 31a ust. 4-7 ustawy o podatku akcyzowym). Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych.

Ewidencja, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę.

W przypadku gdy podatnik wykorzystuje, m.in. węgiel o kodzie CN 2701, a jego zakład jest objęty europejskim systemem handlu emisjami, zwanym ETS, zgodnie z przepisami ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji otrzymał roczną liczbę uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla posiadanych instalacji, ma prawo korzystać ze zwolnienia od akcyzy.

 
Zwolnieniu od akcyzy podlegają wyroby węglowe, w tym węgiel, zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzono w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za takie systemy uważa się również tzw. system EU ETS, o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

Zatem, zużywany przez podatnika węgiel przeznaczony do celów opałowych w zakładach objętych europejskim systemem handlu emisjami podlega od dnia 2 stycznia 2012 r. zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ww. ustawy (interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

powrót Akcyza Opodatkowanie wyrobów węglowych akcyzą. Zwolnienia ETS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________