ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek rolny i leśny Nowy sposób obliczania podatku rolnego

wtorek, 07 lutego 2012 22:37

Nowy sposób obliczania podatku rolnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmieni się sposób obliczania podatku rolnego. Jest projekt zmian w ustawie o podatku rolnym.

Planowana zmiana ma na celu zmodyfikowanie metody obliczania podatku rolnego. W obowiązującym stanie prawnym podatek rolny za dany rok, stosownie do brzmienia art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  2. od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Ustawa przewiduje również, że rady gmin są uprawnione do obniżenia ustalonych w powyższy sposób cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Nowelizacja ustawy zmierza do zastąpienia okresu trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, jako okresu obliczania średniej ceny skupu żyta, okresem jedenastu kwartałów, liczonych jako pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy.

Wydłużenie okresu obliczania średniej ceny skupu żyta ma, w ocenie projektodawców, ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych, czy nawet chwilowych, wahań cen na rynku zbóż.

Wprowadzenie zmiany w ustawie o podatku rolnym polegającej na wydłużeniu do 11 ostatnich kwartałów okresu obliczania średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczania wysokości podatku rolnego oznaczać będzie, iż w roku 2013 r. podatnicy zapłacą podatek od 1 ha przeliczeniowego wyższy o 58,4% zamiast 97,08 % w porównaniu do płaconego w roku 2012 r.

A zatem pomimo znaczących różnic cen skupu żyta w poszczególnych latach średnia cena skupu z 11 kwartałów przyjmowana do naliczania podatku rolnego zapewnia zmniejszenie różnic w wysokości podatku płaconego przez rolników z 1 ha przeliczeniowego w kolejnych, następujących po sobie latach oraz wpłynie na stabilizację w zakresie planowania przez gminy przychodów z tego tytułu.

 
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Należy jednak podkreślić, że przepisy znowelizowanej ustawy znajdą zastosowanie do podatku rolnego ustalonego na 2013 r., a zatem nie nastąpi ingerencja ustawodawcza w aktualnie ustalony i obowiązujący na 2013 r. system obliczania tego podatku. Biorąc pod uwagę, że termin ogłaszania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został określony do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy, termin ogłoszenia tego komunikatu w przypadku roku podatkowego 2012 został określony na 7 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

W projekcie ustawy zawarto przepis przejściowy na 2013 rok, zgodnie z którym pozostawiono radzie gminy możliwość obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, zaznaczając jednocześnie, że ewentualna uchwała w tym zakresie powinna uwzględniać nowy stan prawny wynikający ze zmiany art. 6 ustawy.

W sytuacji gdy obniżona cena skupu żyta (na podstawie dotychczasowych przepisów) miałaby być wyższa od ceny ustalonej zgodnie z nowymi przepisami, projekt ustawy przewiduje bezpośrednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących wysokości ceny skupu żyta, dając jednocześnie radzie gminy możliwość obniżenia również tej ceny. Takie rozwiązanie należy uznać za celowe i spójne systemowo, ponieważ eliminuje ono możliwość obowiązywania prawa miejscowego niezgodnego z aktualną treścią ustawy.

powrót Podatek rolny i leśny Nowy sposób obliczania podatku rolnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________