ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nowe zasady dla VAT od darowizn

środa, 08 lutego 2012 16:23

Nowe zasady dla VAT od darowizn

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów zmienił przepisy dotyczące opodatkowania VAT darowizn. Zwolnienie obowiązuje wstecznie od dnia 3 listopada 2011 r.

W rozporządzeniu z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które weszło w życie w dniu 8 lutego 2012 r. (Dz.U. nr 140), Minister Finansów zwolnił z VAT:

dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację pożytku publicznego:

a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
b) za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a.

Zwolnienie z VAT ma zastosowanie pod następującymi warunkami:

  1. organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. środki pieniężne uzyskane z dostawy towarów, o której mowa wyżej, zostaną przeznaczone w całości na cele określone w pozwoleniu na przeprowadzenie przez tę organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych;
  3. nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Zwolnienie z VAT w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być stosowane również do dostaw towarów dokonanych w okresie od dnia 3 listopada 2011 r.

powrót VAT Nowe zasady dla VAT od darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________