ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Uwaga! Zmiany w ubezpieczeniach OC pojazdów

czwartek, 09 lutego 2012 13:31

Uwaga! Zmiany w ubezpieczeniach OC pojazdów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów. Sprawdź co się zmieniło.

W dniu 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), które zawierają regulacje o charakterze prokonsumenckim, m.in. w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi OC:

 • w przypadku sprzedaży pojazdu, zawarta przez dotychczasowego posiadacza umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego, będzie rozwiązywała się z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta,
 • posiadacz pojazdu mechanicznego w przypadku „podwójnego ubezpieczenia” będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, która na skutek działania automatyzmu odnowienia została przedłużona,
 • zawartą umowę ubezpieczenia OC będzie można wypowiedzieć składając oświadczenie agentowi danego zakładu ubezpieczeń,
 • zostanie wprowadzona zasada tzw. stempla pocztowego, zgodnie z którą w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia będzie uważana data nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej,
 • obie strony umowy ubezpieczenia obowiązkowego będą mogły wykorzystywać również formę elektroniczną przy składaniu zawiadomień i oświadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia,
 • zakłady ubezpieczeń zostaną zobowiązane do odpowiednio wczesnego (14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia) przesyłania ubezpieczającym informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i jego warunkach,
 • zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia będzie przysługiwał także w przypadku wystąpienia w okresie ubezpieczenia szkody,
 • w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia składka będzie zwracana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia np. wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • składka będzie zwracana za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej,
 • poszkodowani i uprawnieni uzyskają łatwiejszy dostęp do informacji i dokumentów dotyczących likwidacji szkody znajdujących się w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 11 lutego 2012 r. Jeśli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji, czyli przed dniem 11 lutego 2012 r., do umowy takiej mają zastosowanie przepisy dotychczas obowiązujące.

powrót Inne Uwaga! Zmiany w ubezpieczeniach OC pojazdów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________