ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Zwrot akcyzy możliwy przy rejestracji czasowej pojazdu

czwartek, 09 lutego 2012 13:45

Zwrot akcyzy możliwy przy rejestracji czasowej pojazdu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czasowa rejestracja samochodu, dokonana w celu jego późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie stanowi pierwszej rejestracji pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym taka rejestracja nie stanowi przeszkody do uzyskania zwrotu akcyzy. Tak uznał w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

W niniejszej sprawie podatnik prowadził działalność gospodarczą, m.in. w zakresie hurtowej oraz detalicznej sprzedaży samochodów osobowych. W ramach działalności spółka nabywała prawo do rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel, które były rejestrowane czasowo, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym na terytorium kraju (rejestracja taka dokonywana była przez podmiot dokonujący dostawy na rzecz spółki lub przez samą spółkę).

Następnie samochody te w ramach dostaw były sprzedawane, i z tego tytułu spółka zamierzała ubiegać się o zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Spółka miała wątpliwości odnośnie do interpretacji art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności dopuszczalności wystąpienia z wnioskiem o zwrot akcyzy w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw samochodów osobowych zarejestrowanych uprzednio na terytorium kraju.

W opinii spółki, jako podmiot który nabywa prawo rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel i dokonuje ich wewnątrzwspólnotowych dostaw spółka była uprawniona do występowania z wnioskiem o zwrot akcyzy, niezależnie od okoliczności, że transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dotyczy samochodów zarejestrowanych na terytorium kraju.

Z uwagi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 lipca 2011 r. (III SA/Po 433/11) organ podatkowy, do którego spółka wystąpiła o interpretację indywidualną uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku wskazał, iż organ podatkowy nie rozważył zasadniczej kwestii postawionej w samym pytaniu, tj. faktu, iż samochody są przed dokonaniem ich dostawy wewnątrzwspólnotowej czasowo zarejestrowane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.), czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

W myśl ust. 2 czasowej rejestracji dokonuje się:

  • z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu;
  • na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia:

-  wywozu pojazdu za granicę,
-  przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-  przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż rejestracja czasowa samochodu osobowego w celu dopuszczenia do ruchu drogowego tymczasowo, na określony czas, niezbędny do dokonania czynności rejestracyjnych nie jest tożsama z czasową rejestracją samochodu w celu jego przemieszczenia poza granicę kraju (wywóz pojazdu poza granicę).

W pierwszym przypadku czasowa rejestracja jest częścią procesu rejestracji pojazdu, którego celem jest trwałe dopuszczenie do ruchu samochodu na terytorium kraju. Natomiast w drugim przypadku – właściwym dla opisanego zdarzenia przyszłego – czasowa rejestracja nie jest częścią wspomnianego wyżej procesu rejestracji, wobec powyższego nie należy jej traktować jako pierwszej rejestracji na terytorium kraju. Bowiem celem rzeczonej rejestracji nie jest trwałe dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu, lecz umożliwienie przemieszczenia samochodu poza granice kraju.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż czasowa rejestracja samochodu, dokonana w celu jego późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie stanowi pierwszej rejestracji pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym taka rejestracja nie stanowi przeszkody do uzyskania zwrotu, o którym mowa w art. 107 ww. ustawy.

Reasumując, od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski w celu ich przewiezienia do innego kraju Unii Europejskiej, a następnie sprzedanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Przy czym, ubiegając się o zwrot należy zastosować się do dyspozycji zawartych w art. 107 ustawy o podatku akcyzowym.

powrót Akcyza Zwrot akcyzy możliwy przy rejestracji czasowej pojazdu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________