ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Można odliczać VAT od paliwa do samochodów demonstracyjnych

czwartek, 09 lutego 2012 14:02

Można odliczać VAT od paliwa do samochodów demonstracyjnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie ma racji bytu ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do pojazdów demonstracyjnych. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 5 stycznia 2012 r. (I SA/Bk 416/11).

Dealer samochodów osobowych w niniejszej sprawie spierał się z Ministrem Finansów o to, czy samochody, które zostały zarejestrowane w wydziale komunikacji i służą okresowo jako samochody testowe do jazd próbnych, a w księgach rachunkowych stanowią towary handlowe i są sprzedawane przed upływem jednego roku, są objęte ograniczeniem dotyczącym odliczania VAT od zakupionego do nich paliwa.

Przedstawiając własne stanowisko spółka uznała swoje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT w związku z nabyciem paliwa. Zwróciła uwagę, że art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652) wskazuje, że zasady związane z ograniczeniem kwoty podatku naliczonego nie dotycz,ą m.in. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów.

Spółka podkreśliła, że samochody określone jako testowe lub demonstracyjne traktowane są jako towary handlowe i przeznaczone wyłącznie na te cele przez okres krótszy niż jeden rok. Dodała też, że nie stanowią środków trwałych firmy, nie są również prywatną własnością podatnika. Służą do jazd próbnych, a więc wykorzystywane są w podstawowej działalności gospodarczej. Zdaniem spółki, skoro przedmiotem działalności jest dalsza odsprzedaż tych samochodów, to nie mają w tym przypadku zastosowania ograniczenia w odliczaniu podatku od samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych.

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy a następnie Minister Finansów, uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Organy podatkowe stwierdziły, że w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów demonstracyjnych zastosowanie znajduje art. 3 ust. 1 ww. ustawy, wobec czego - stosownie do art. 4 tej ustawy - spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przychylił się jednak do stanowiska spółki. Sąd wskazał, że spór w sprawie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu tzw. samochodów demonstracyjnych, służących jako samochody testowe do jazd próbnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 przywołanej już ustawy zmieniającej, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Ustęp 2 pkt 7 lit. a omawianej regulacji przewiduje z kolei, że art. 3 ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów).

W myśl art. 4 ustawy zmieniającej, w okresie od dnia wejścia jej w życie do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Z cytowanych regulacji wynika, że prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw do samochodów osobowych przysługuje wówczas, gdy paliwo to nabywane jest celem napędu pojazdów ściśle związanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Celem takiego unormowania jest bowiem ograniczenie prawa do odliczenia w tych kategoriach towarów i usług, które mogą być wykorzystywane do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników (zob. np. wyrok NSA z 29 października 2010 r. I FSK 1875/09).

Orzekający w tej sprawie Sąd podziela pogląd wyrażony m.in. w wyroku WSA w Poznaniu z 12 grudnia 2011 r. (I SA/Po 635/11), iż art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy zmieniającej ustawę o VAT nie odwołuje się do okoliczności zadysponowania jakimś konkretnym pojazdem, a jedynie odwołuje się do działalności podatnika, choć tylko w odniesieniu do pojazdów, które nadal oferowane są do dalszej odprzedaży i nie są wykorzystywane przez podatnika do innych celów, w tym użytku służbowego.

Z omawianego przepisu nie wynika, aby pojazdy, które nie są od razu oferowane do sprzedaży, lecz w pierwszej kolejności spełniają funkcje tzw. pojazdów demonstracyjnych, nie były objęte dyspozycją tego przepisu.

Zdaniem Sądu nie ma żadnych podstaw, aby w takim przypadku pozbawić podatnika prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu takich pojazdów. Użyty w art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy zmieniającej ustawę o VAT termin "odprzedaż" obejmuje takie rodzaje działalności gospodarczej podatnika, w ramach których nabywane samochody (pojazdy), o jakich mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy są - jako towary handlowe - przeznaczone do ich dalszego zbycia (zob. wyrok NSA z 28 czerwca 2011 r. I FSK 1014/10).

W rozstrzyganej sprawie pojazdy nabyte przez spółkę tylko czasowo używane są jako samochody demonstracyjne, jednak zasadniczo przeznaczone są do odsprzedaży. Pojazdy te nie przestają być zatem traktowane jako towary handlowe. Nie są również prywatną własnością podatnika.

Powyższe sprawia, zdaniem Sądu, że nie ma racji bytu w stosunku do takich pojazdów ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do ich napędu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy zmieniającej ustawę o VAT.

powrót VAT Można odliczać VAT od paliwa do samochodów demonstracyjnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________