ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych forma uproszczona

wtorek, 14 lutego 2012 11:40

Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych forma uproszczona

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nowy wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych (w formie uproszczonej) będzie dotyczył obrotu małymi ilościami wyrobów węglowych. Dokument ten będzie stosowany do ilości nieprzekraczającej 100 kg jednorazowo, lub 10.000 kg jednorazowo. Sprawdź, jak wygląda uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych.

Nowe rozporządzenie (w związku z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, Dz.U. nr 232, poz. 1378, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r.
nr 108, poz. 626 z późn. zm.) uprości procedurę dokumentowania obrotu wyrobami węglowymi.

Nowe regulacje ustawy o podatku akcyzowym określają warunki zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych, m.in. obowiązek dołączenia do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy.

Minister Finansów, na podstawie upoważnienia określonego w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, określił w drodze rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. nr 160, poz. 1075 z późn. zm.) m.in. wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy oraz podmioty, które wystawiają ten dokument.

Z powodu objęcia obowiązkiem stosowania dokumentu dostawy nowych kategorii podmiotów z dniem 2 stycznia 2012 r. Minister Finansów dostosował przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia do nowych regulacji ustawowych w drodze rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. nr 292, poz. 1717).

Rozporządzeniem tym wprowadzono wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych dostosowany do obrotu tymi wyrobami, w formie umożliwiającej jego stosowanie we wszystkich, niekiedy wieloetapowych i wielostronnych transakcjach sprzedaży, z powodu których ten dokument jest wystawiany w czterech egzemplarzach.

W związku z rozszerzającym się zakresem podmiotowym handlu wyrobami węglowymi, często w bardzo małych ilościach, w sytuacji gdy ich nabywcy, np. gospodarstwa domowe, odbierają te wyroby bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego, zarówno wzór jak i obieg dokumentu dostawy wymaga uproszczenia.

Stąd konieczność zmiany rozporządzenia - projekt przewiduje wprowadzenie dokumentu dostawy w formie uproszczonej, wystawianego tylko w dwóch egzemplarzach, który można będzie stosować w przypadku sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 100 kg jednorazowo, wyłącznie w sytuacji gdy odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby.

Jeden egzemplarz dokumentu dostawy jest przeznaczony dla podmiotu nabywającego wyroby węglowe i będzie przemieszczany wraz z tymi wyrobami. Drugi egzemplarz na którym podmiot nabywający dokonuje potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby.

Przewiduje się, że taka forma dokumentu dostawy będzie wykorzystywana do dokumentowania transakcji, których podmiotem są przede wszystkim gospodarstwa domowe zaopatrujące się w wyroby węglowe oferowane w handlu detalicznym (wyroby węglowe pakowane w jednostkowe opakowania o wadze przeciętnie od 5 kg do 25 kg). Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych spoczywających na stronach dokonujących transakcji.

Zgodnie z projektem nowych przepisów dokument dostawy w formie uproszczonej będzie można także stosować w przypadku sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyrobów węglowych w ilości większej niż 100 kg, jednak nieprzekraczającej 10.000 kg jednorazowo, w sytuacji gdy odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby oraz jeżeli została wystawiona faktura VAT.

W takiej sytuacji do dokumentu dostawy w formie uproszczonej pośredniczący podmiot węglowy będzie obowiązany dołączyć fakturę VAT, stanowiącą potwierdzenie transakcji sprzedaży. Przewidziano ponadto możliwość zawarcia dokumentu dostawy na fakturze VAT, pod warunkiem, że zawiera ona takie same dane jakie są wymagane dla dokumentu dostawy w formie uproszczonej.

Do dokumentu dostawy zawartego na fakturze VAT będą miały odpowiednio zastosowanie przepisy o dokumencie dostawy dotyczące sporządzania jego duplikatu i miesięcznych zastawień wystawionych dokumentów dostawy.

Jednocześnie określono jednostronicowy wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych w formie uproszczonej, w formacie A5, w którym będą wpisywane niezbędne dane, określające w szczególności podmiot sprzedający wyroby węglowe, podmiot nabywający te wyroby, miejsce ich odbioru, ich nazwę, kod CN, ilość i przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych forma uproszczona

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

Nowy uproszczony wzór dokumentu wejdzie w życie najprawdopodobniej w marcu 2012 r.

powrót Akcyza Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych forma uproszczona

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________