ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Kolejka linowa jest budowlą dla potrzeb podatku od nieruchomości

czwartek, 16 lutego 2012 18:31

Kolejka linowa jest budowlą dla potrzeb podatku od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Gminy mogą pobierać podatek od nieruchomości od wartości nie tylko konstrukcji nośnych kolejki (słupów, lin napinających), ale także od urządzeń technicznych mających zastosowanie w wyciągach orczykowych i krzesełkowych (dźwigów, silników, kół napędowych, krzesełek). Tak uznał w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1589/10).

NSA potwierdził tym samym wcześniejsze stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z wyroku z dnia 26 marca 2009 r. (1459/08), w którym ten ostatni wskazał, że budowla nie może być traktowana jako jednorodny obiekt. Jest to z reguły szereg obiektów i urządzeń wzajemnie ze sobą powiązanych, służących określonej działalności.

Budowlą jest np. linia energetyczna, która nie może być rozumiana jako sam przewód energetyczny. Jest on jednym z elementów składowych takiej budowli obok słupów, studzienek kanalizacyjnych, stacji transformatorowych i innych obiektów służących przesyłaniu energii elektrycznej.

W związku z powyższym obiekt budowlany, jakim jest kolej linowa, a więc stanowiący jedną, techniczno-użytkową całość, zespół urządzeń przeznaczonych do przewozu osób przy użyciu pojazdów lub urządzeń wyciągowych, w których przemieszczanie odbywa się za pomocą lin usytuowanych wzdłuż toru jazdy nie ma z pewnością cech budynku ani obiektu małej architektury, jest zatem budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, a tym samym w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zawarta w ustawie Prawo budowlane definicja obiektu budowlanego wskazuje, że budowla stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Nie znajduje więc żadnego uzasadnienia "rozdzielanie" tej budowli na poszczególne elementy, gdyż są one budowlą jako całość. W konsekwencji dla celów opodatkowania wszystkie elementy tej budowli stanowią jedną całość, od wartości której jest naliczany podatek.powrót Podatek od nieruchomości Kolejka linowa jest budowlą dla potrzeb podatku od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________