ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Samochód jako przedmiot kolekcjonerski

czwartek, 16 lutego 2012 18:44

Samochód jako przedmiot kolekcjonerski

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Samodzielny przedmiot nie będący egzemplarzem kolekcji, czyli zbioru przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób tworzących tę kolekcję, nie jest przedmiotem kolekcjonerskim, o jakim mowa w pozycji 97050000 Taryfy celnej. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2011 r. (I GSK 728/09).

W opisanej sprawie podatnik zgłosił w Oddziale Celnym do procedury dopuszczenia do obrotu samochód osobowy z 1981 r. W zgłoszeniu celnym zadeklarował kod CN 9705 00 00 - kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne.

 

Decyzją Naczelnik Urzędu Celnego zmienił klasyfikację taryfową zgłoszonego samochodu na kod CN 8703 24 90, stwierdzając, że przedmiotowy pojazd nie może być zaklasyfikowany jako kolekcjonerski - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE Nr L 256 z 7 września 1987 r. ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/07 z dnia 20 września 2007 r. (Dz.Urz. WE Nr L 286 z 31 stycznia 2007 r. ze zm.) zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady nr 2658/87 - gdyż nie spełnia podstawowego kryterium wieku 30 lat.

Zmiana klasyfikacji taryfowej skutkowała zmianą stawek: celnej, podatku akcyzowego oraz podatku VAT, a tym samym określeniem wysokości długu celnego, kwoty podatku akcyzowego i podatku VAT.

W wyniku rozpatrzenia odwołania Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W toku postępowania odwoławczego organ ustalił, iż samochód produkowany w latach 1968-1982, nie jest obecnie trudno dostępny, o czym świadczą liczne oferty sprzedaży na aukcjach internetowych. Zaznaczył też, że w poszczególnych latach model ten był produkowany w ilości kilkudziesięciu tysięcy sztuk. W ocenie organu pojazd nie spełnia także kryterium dotyczącego znacznej wartości. Cenę zakupu organ uznał za adekwatną do wartości użytkowej pojazdu.

Zachowanie warunków występowania ograniczonej liczby egzemplarzy danego pojazdu i jego znacznej wartości, miało zdaniem organu celnego bezpośredni wpływ na warunki dotyczące charakteru transakcji, która powinna odbywać się poza typowym handlem pojazdami samochodowymi.

W niniejszej sprawie zaś pojazd nabyty został od firmy zajmującej się handlem samochodami, a modele takie można także nabyć na zwykłych aukcjach internetowych. Nie został więc spełniony warunek dotyczący szczególnego sposobu nabycia pojazdu. W konsekwencji organ odwoławczy stwierdził brak możliwości zaklasyfikowania przedmiotowego samochodu do pozycji 9705.

Sąd I instancji również nie uznał racji podatnika wskazując, iż warunkami zaklasyfikowania pojazdu samochodowego do kodu CN 9705 00 00 jest to, by pojazd był oryginalny, bez zasadniczych zmian, był co najmniej 30-letni oraz by był to model (typ) już nieprodukowany.

W rozpoznanej sprawie samochód zgłoszony przez skarżącego wyprodukowany został w roku 1981, a zatem jedna z powyższych wstępnych przesłanek nie została spełniona. W momencie zgłoszenia samochodu do procedury celnej miał on bowiem 27 lat, zamiast wymaganych 30. Sąd podkreślił przy tym, iż przesłanka wymaganego wieku jest oczywista i nie ma tu żadnego elementu ocennego. Skoro zatem samochód tego oczywistego, wstępnego warunku nie spełnia, to zdaniem Sądu, nie jest konieczne badanie, czy samochód ten spełnia pozostałe warunki do zaklasyfikowania go do spornego kodu CN.

Z brzmienia not wyjaśniających do pozycji 9705 00 00 wynika bowiem, iż wszystkie warunki wymienione w nich muszą być spełnione łącznie. Zatem jeżeli nie będzie spełniony choć jeden z warunków, to samochód nie będzie mógł być zaklasyfikowany do ww. kodu CN. Sąd stwierdził, że organ celny w niniejszej sprawie przeanalizował spełnienie wszystkich przesłanek wskazanych w notach. Wynik tej analizy można jednakże potraktować jako potwierdzenie stanowiska organu, iż przedmiotowy samochód nie może być klasyfikowany do spornego kodu CN.

Na skutek skargi kasacyjnej podatnika Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację organom celnym. Sąd przypomniał, że w procesie klasyfikacji towaru należy kierować się nie tylko przesłankami natury technicznej czy kryteriami przeznaczenia towaru, ale w szczególności należy mieć na uwadze treść Taryfy celnej (brzmienie poszczególnych pozycji i podpozycji) wraz z uwagami do poszczególnych sekcji lub działów, a także Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej, jak również kierując się treścią Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej.

Uwzględniając właśnie treść pozycji 97050000 Taryfy celnej oraz biorąc pod uwagę także noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej, zasadnie Sąd I instancji wskazał na warunki konieczne jakie winien spełnić pojazd mechaniczny (samochód osobowy), aby mógł być zaklasyfikowany do wskazanej pozycji jako przedmiot kolekcjonerski.

Dział 97 Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich, stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej - Dzieła Sztuki, Przedmioty Kolekcjonerskie i Antyki, w pozycji 97050000 wskazuje kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne.

Trafnie także Sąd I instancji zaakceptował stanowisko organów wskazujące na to, że opisana wyżej pozycja obejmuje pojazdy mechaniczne, które stanowią egzemplarze kolekcji o wartości historycznej, jeżeli spełniają one kryteria zawarte w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydanego w sprawie C-200/84.

W oparciu o powołane wyżej orzeczenie wskazuje się na szereg cech, które winny takie pojazdy mechaniczne spełniać, ale w stosunku do nich podkreśla się także możliwość zastosowania pewnych warunków wstępnych, które przy ich stosowaniu winny być ocenione w pierwszej kolejności.

Do nich zalicza się to, aby pojazd był oryginalny, bez zasadniczych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika itp., co najmniej 30 letni oraz modele lub typy, które przestały być produkowane, a także wszystkie pojazdy wyprodukowane przed rokiem 1950 nawet niejeżdżące.

Przy stosowaniu tych warunków w dalszej kolejności sprawdzeniu i ocenie podlegają takie cechy pojazdu jak to czy występuje w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czy są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, czy były przedmiotem specjalnej transakcji poza normalnym handlem podobnymi wyrobami, czy posiadają znaczną wartość oraz czy stanowią znaczący krok w rozwoju ludzkości lub pewien okres tego rozwoju.

Niewątpliwie warunki wstępne, o których była wyżej mowa winny być spełnione kumulatywnie. Wiek pojazdu (30 lat) odnosi się zarówno do pojazdów nadal produkowanych, jak do pojazdów których produkcja została zakończona. Odmienne stanowisko pozwalałoby na przyjęcie, że mogą być klasyfikowane do kodu CN 97050000 samochody, których produkcja zakończyła się stosunkowo niedawno, a które posiadają pozostałe cechy (oryginalny, bez zasadniczych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika).

Stanowisko to pozostawałoby także w sprzeczności z punktem 2a not wyjaśniających do pozycji 97050000, w którym wskazuje się, iż do tej pozycji może być zaliczony także pojazd mechaniczny bez względu na datę jego produkcji, jeżeli jest egzemplarzem kolekcji o wartości historycznej, to jest brał udział w wydarzeniu historycznym.

powrót VAT Samochód jako przedmiot kolekcjonerski

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________