ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Można złożyć wcześniej zawiadomienie o darowiźnie i skorzystać ze zwolnienia

poniedziałek, 20 lutego 2012 16:57

Można złożyć wcześniej zawiadomienie o darowiźnie i skorzystać ze zwolnienia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik, który oświadczenie o nabyciu spadku złoży zbyt wcześnie, nie traci prawa do zwolnienia z podatku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 15 lutego 2012 r., II FSK 1538/10).

Stosownie do przepisów art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy, przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, z zastrzeżeniem art. 4a ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Również wcześniej złożone zawiadomienie uprawnia podatnika do skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, potwierdził NSA. Organy podatkowe stały na stanowisku, że zbyt wcześnie złożone zawiadomienie o otrzymanej darowiźnie - jeszcze przed uprawomocnieniem się postanowienia o nabyciu spadku, pozbawia podatnika prawa do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

powrót Podatek od spadków i darowizn Można złożyć wcześniej zawiadomienie o darowiźnie i skorzystać ze zwolnienia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________