ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Roszczenie o odszkodowanie otrzymane w spadku jest opodatkowane

poniedziałek, 20 lutego 2012 21:50

Roszczenie o odszkodowanie otrzymane w spadku jest opodatkowane

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Roszczenie o odszkodowanie wchodzi w skład spadku, a zatem trzeba od niego zapłacić podatek. Gdyby prawo majątkowe - występujące w chwili nabycia spadku w postaci roszczenia - nie istniało, to odszkodowania tego spadkobierca nigdy by nie otrzymał. Tak w wyroku z dnia 22 października 2010 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 1855/10).

Podatniczka w niniejszej sprawie na podstawie testamentu sporządzonego przez posiadającego obywatelstwo polskie i brytyjskie kuzyna ojca, została powołana do spadku po nim. Spadkodawca podjął starania w celu odzyskania nieruchomości położonych w Polsce, utraconych przez rodzinę po zakończeniu II wojny światowej, m.in. w wyniku postępowań wywłaszczeniowych. Spadkodawca zmarł w październiku 2001 r. - w trakcie postępowania wszczętego wnioskiem o wydanie decyzji odszkodowawczej za szkodę poniesioną na skutek decyzji administracyjnej.

Na mocy tej właśnie decyzji przejęto na własność Państwa jedną z nieruchomości. Postępowanie w sprawie odszkodowania zostało zawieszone do czasu ustanowienia spadkobierców. Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku uprawomocniło się w sierpniu 2007 r. i spadkobiercy (również podatniczka) podjęli działania zmierzające do podjęcia zawieszonego postępowania odszkodowawczego oraz wydania decyzji określającej odszkodowanie.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy roszczenie o odszkodowanie (ekspektatywa odszkodowania) jest przedmiotem podatku od spadków i darowizn.

Minister Finansów wydał interpretację podatkową, i stwierdził, że roszczenie o odszkodowanie wchodzi w skład masy spadkowej i podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W skardze do WSA podatniczka przekonywała, że przysługująca jej ekspektatywa prawa nie jest ekspektatywą prawa majątkowego, a tylko taka może być przedmiotem podatku od spadków i darowizn. Prawo majątkowe powstanie bowiem dopiero wówczas, gdy wydana zostanie ostateczna decyzja przyznająca jej odszkodowanie. Skoro rezultat postępowania w tym zakresie nie jest znany, to nie można mówić - jak tego wymaga art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - o wykonywaniu na terytorium RP praw majątkowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, ze skarga nie jest zasadna. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi od spadków i darowizn podlega m.in. nabycie w drodze dziedziczenia przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota sporu sprowadza się więc do kwestii, czy roszczenie odszkodowawcze można zakwalifikować do kategorii praw majątkowych określonych w art. 1 ust. 1 ww. ustawy.

W piśmiennictwie podkreśla się, że pojęcie praw majątkowych należy rozumieć jak najszerzej. Na ogół za majątkowe uważa się prawa i obowiązki, które mają wymiar ekonomiczny i są bezpośrednio uwarunkowane takim interesem uprawnionego czy zobowiązanego (zob. komentarz do art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. (w:) W. Nykiel, A. Mariański, S. Babiarz, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, ABC, 2010, LEX).

Niewątpliwie do praw majątkowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, które dają określonej osobie korzyść w znaczeniu materialnym, należy także prawo powstałe w wyniku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu przejęcia nieruchomości.

Na tym samym stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 listopada 2005 r. (FSK 2477/04) na tle analogicznego stanu faktycznego, gdzie do przejęcia nieruchomości doszło na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. nr 50, poz. 279).

Jeszcze dobitniej stanowisko to wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2000 r. (III SA 644/99). Stwierdził mianowicie, że roszczenie, a co za tym idzie odszkodowanie jest częścią spadku, a to z prostej przyczyny: strona skarżąca jako nieuprawniona nigdy nie nabyłaby tego prawa gdyby go nie odziedziczyła.

Powyższe oznacza, że roszczenie odszkodowawcze odziedziczone po spadkodawcy wchodzi w skład spadku i podatniczka musi od niego zapłacić podatek spadkowy.

powrót Podatek od spadków i darowizn Roszczenie o odszkodowanie otrzymane w spadku jest opodatkowane

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________