ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od środków transportowych Samochód zarejestrowany za granicą nie podlega opodatkowaniu

poniedziałek, 20 lutego 2012 22:36

Samochód zarejestrowany za granicą nie podlega opodatkowaniu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Do czasu rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzonego z zagranicy środka transportowego (nowego lub używanego, zarejestrowanego lub nie) nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Tak w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (III SA/Po 395/11).

Wójt gminy określił podatniczce podatek od środków transportowych za 2009 r. W oparciu o treść art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) uznał, iż ww. była w okresie od września do listopada 2009 r. właścicielką samochodu ciężarowego MAN o nr rejestr. (...) oraz w okresie od sierpnia do grudnia 2009 r. samochodu ciężarowego IFA o nr rejestr. (...) oraz nie złożyła z tego tytułu deklaracji na podatek od środków transportowych za 2009 r.

 

Dalej organ uznał, iż w myśl obowiązujących przepisów fakt prowadzenia działalności w zakresie handlu pojazdami nie powoduje wyłączenia tych pojazdów z opodatkowania, a sam podatek ma charakter majątkowy i związany jest z samym faktem posiadania pojazdu, nie zaś ewentualnym dochodem, który jest osiągany w związku z jego posiadaniem.

W odwołaniu od decyzji podatniczka podniosła, iż podatek od środków transportowych jest istotnie podatkiem majątkowym, z tym jednak zastrzeżeniem, iż jest on świadczeniem związanym z własnością i eksploatacją określonych w ustawie środków transportowych. Wdrożenie do eksploatacji posiadanego przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną składnika majątku powodowało powstanie obowiązku podatkowego.

Zatem wykorzystywanie pojazdu do działalności gospodarczej wywiera decydujący wpływ na zaistnienie stanu prawnego, z którym prawo wiąże powstanie zobowiązania w tym podatku. W ocenie podatniczkij zarejestrowanie pojazdu tuż przed sprzedażą stanowi o poniesieniu przez sprzedawcę nakładów na ulepszenie walorów prawnych towaru. Tym samym przyjąć należy, iż skoro transakcje nabycia pojazdów zostały obciążone podatkiem VAT, to przedmiotowe pojazdy w znaczeniu prawnym kwalifikować należy jako towary będące przedmiotem obrotu gospodarczego realizowanego przez podmiot prawa podatkowego, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i przepisy ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych, a nie ustawy o podatku od środków transportowych.

SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję wójta gminy. W uzasadnieniu organ podatkowy przywołał treść art. 9 ust. 1 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uznając, iż obowiązek podatkowy powyższe przepisy wiążą z samym faktem bycia właścicielem środków transportowych, zaś fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku płacenia podatku od środków transportowych.

Podatniczka w skardze do Sądu Administracyjnego dowodziła, iż dopiero wniesienie środków transportowych do składników majątku przedsiębiorstwa i wykorzystanie tych środków w działalności gospodarczej wywołuje skutki prawne w postaci zobowiązania w podatku od środków transportowych oraz obowiązek ujęcia odpisów amortyzacyjnych w urządzeniach podatkowych i księgowości przedsiębiorstwa.

WSA w Poznaniu wskazał, że za punkt wyjścia dla oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji uznać należy normatywną treść przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). Zakres przedmiotowy podatku od środków transportowych określony został w art. 8 tejże ustawy. Na gruncie tego przepisu ustawodawca ustanowił zamknięty katalog rodzajów środków transportu podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Z kolei zakres podmiotowy, w tym również kwestie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego reguluje art. 9. O ile niesporna była kwestia rodzaju środka transportowego i jego własności, o tyle od początku trwania postępowania podatniczka kwestionowała jej obowiązek podatkowy jako właściciela tychże środków transportu. Tymczasem analiza sprawy dowodzi, iż organy obu instancji w sposób niedostateczny wyjaśniły kwestię momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie samochodu ciężarowego marki MAN (...) o nr rejestr. (...). Otóż w ust. 4 i 4a art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazane zostały 3 sytuacje, których zaistnienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Są to:

  • nabycie zarejestrowanego środka transportowego,
  • zarejestrowanie pojazdu oraz
  • ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania tegoż pojazdu z ruchu.

Z przepisu art. 9 ust. 4 wynika, iż w przypadku nabycia środka transportowego niezarejstrowanego obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tej właśnie sytuacji decyduje moment dokonania rejestracji.

Zatem data rejestracji pojazdu za granicą nie jest "zarejestrowaniem" pojazdu zarówno w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, jak i przepisów podatku od środków transportowych. Powyższe oznacza, iż do czasu rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzonego z zagranicy środka transportowego (nowego lub używanego, zarejestrowanego lub nie) nie powstaje obowiązek podatkowy w omawianym podatku. Powstaje on pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny -Komentarz L.Etel, S.Presnarowicz, G.Dudar, ABC Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008).

Powoływanie przez podatniczkę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawy o VAT dla wyjaśnienia pojęcia środka transportowego jest bez znaczenia, bowiem każda z tych ustaw ma odrębny przedmiot regulacji, a sama treść art. 8 jak wyżej wskazano nie wymaga skomplikowanej wykładni.

W świetle celów poszczególnych regulacji nie ma znaczenia, iż przedmiot opodatkowania jest obciążony kilkoma podatkami. Względy systemowe nie pozwalają na wyłączenie jednego z podatków z uwagi na obowiązek podatkowy w zakresie innego podatku. Podatek dochodowy oraz podatek od środków transportu są odrębnymi obowiązkami podatkowymi. Oprócz oczywistej różnicy wynikającej ze źródeł prawa zobowiązanie podatkowe danego podatku różnicowane jest także ich przeznaczeniem.

Na marginesie Sąd wskazał, iż także w ustawie o VAT ustawodawca używa tylko pojęcia środki transportu, a zawiera ona jedynie definicję nowego środka transportu. Także orzecznictwo unijne nakazuje pojęcie środka transportu rozumieć bardzo szeroko. Z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 51/1988 pomiędzy Hamann a Finanzamt Hamburg-Eisenbuttel z dnia 15 marca 1989 wynika wręcz, iż towary, które mają tę cechę, że łatwo się przemieszczają poza granice państw należy uważać za środki transportu.

Natomiast przepisy zamieszczone w poszczególnych ustawach krajowych, w tym przepisy regulujące definicje ustawowe odnoszą się wyłącznie do tej konkretnie ustawy, a nie całego szczegółowego prawa podatkowego. Wręcz przeciwnie - zakładają one opodatkowanie określonych czynności faktycznych lub prawnych na tyle odrębnych, że należało w stosunku do nich przyjąć odmienne regulacje podatkowe.

Sąd podzielił stanowisko orzecznictwa administracyjnego i doktryny, iż konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu (patrz wyrok NSA z dnia 25 maja 2011 r., II FSK 108/10). Bez znaczenia zatem będzie okoliczność, czy samochód ten został następnie sprzedany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to okoliczność indyferentna dla rozstrzygnięcia.

powrót Podatek od środków transportowych Samochód zarejestrowany za granicą nie podlega opodatkowaniu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________